top of page

Výsledky vyhledávání

Pro „“ bylo nalezeno 130 položek

Příspěvky na blogu (41)

 • Proč by se i hygienistky měli zajímat o ekonomii?

  Ve světě, kde je medicína neustále na vzestupu díky technologickému pokroku a rozšiřujícím se znalostem, bychom očekávali, že i dentální hygienistky jsou dobře vybaveny nejen k poskytování prvotřídní péče, ale i k efektivnímu managementu svých privátních praxí. Realita všedního dne však v naší (postkomunistické) době píše jiný příběh: Ačkoliv většina škol pro dentální hygienistky poskytuje kvalitní klinické vzdělání během studia, v oblasti přípravy na management a ekonomické aspekty soukromé praxe zejí mezery či spíše kaňony. Podobně jako základní školství vytrvale ignoruje začlenění ekonomické gramotnosti do učebních osnov, stejně tak i specializační studijní obory (o pár let později) nezvládají přípravu studenta na ekonomické a manažerské aspekty vedení privátních praxí. Většina DH tak vstupuje do tržního prostředí bez základních znalostí „pravidel hry“ – bez povědomí o ekonomických zákonech, marketingových principech i nezbytných manažerských znalostech. Zpravidla tedy vůbec netuší, že primárním úkolem každého podnikajícího subjektu je vytvářet (a maximalizovat) ZISK – požadavek fundamentální a kruciální pro samotného podnikatele i pro společnost (a stát jako celek, který je placen právě ze zdanění zisku). Ziskovost je základní ekonomický ukazatel, který kvantifikuje, jaký je podíl zisku vůči celkovým tržbám (zbytek jsou náklady). V Německu bývá tento ukazatel v oboru stomatologie cca 30 % - 40 %; v Rakousku cca 35 % - 40 %; ve Švýcarsku 40 % - 50 %. Co našincům uniká??? Přestože české i slovenské privátní praxe poskytují péči plně srovnatelnou se svými „tradičními“ zahraničními kolegy (z okolních zemí, které nikdy nepoznaly komunismus), tuzemské praxe často vykazují jen minimální či „směšnou“ ziskovost. Veškeré generované příjmy jsou zpravidla spotřebovány na pokrytí nákladů a "něco navíc" prostě nezbývá. Jmění takové praxe zůstává tudíž i po desítky let téměř konstantní. Roky náročné práce plynou, nikde však nevidíte její efekt – nikde se nevytváří nové hodnoty – nikde nic neroste. Výsledkem je „kladná nula“ – prázdnota a zmar! V okamžiku, kdy si DH (často vlastník, podnikatel, manažer v jedné osobě) uvědomí tuto smutnou bilanci, nutně se prohlubují pocity vyhoření a přichází další ataky únavy a stresu (s nimi ještě hlubší propad ekonomické výkonnosti). ZISK – zůstává v myslích DH (i 35 let od pádu komunismu) nepochopeným pojmem; který je navíc často spojen s pocitem čehosi „neetického“. Reliktní socialistická doktrína tak dodnes infikuje intelekt mnoha podnikatelů a výsledkem je „nemocná“ ekonomika privátních praxí DH. Co s tím? Můžeme i nadále svalovat vinu na naše školství, … anebo sami převezmeme zodpovědnost a doplníme si chybějící znalosti. Což je možné pouze tehdy, pakliže pochopíme, že i ekonomie je věda; a že „ekonomické minimum“ je málo. Chcete-li maximalizovat prosperitu své praxe, musíte maximalizovat i své znalosti o ekonomii. Tak to na světě chodí! I DH potřebují pochopit ekonomické zákony, principy trhu, význam marketingu (časem i brandingu). I DH musí (v dnešní digitální době) budovat svou online přítomnost a využívat sociální média a další marketingové nástroje ke zvyšování viditelnosti a přitažlivosti své praxe. Efektivní komunikace s pacienty zlepšuje pacientovo vnímání péče, posiluje loajalitu k praxi i zajišťuje vyšší ziskovost. Navzdory mnoha naivním představám – i v oblasti služeb DH se totiž musíme připravit (byť pozvolna) na „boj“ s konkurencí! Suma sumárum:Ekonomické a manažerské dovednosti by měly být považovány za nezbytnou součást intelektu DH, stejně jako znalosti klinické a odborné. Ergo – znalosti ekonomie by měly být součástí vzdělání úplně pro každého, prospěly by i pacientům! Ing. Tomáš Košumberský Autor je ekonomem, dlouhodobě působí v oblasti privátní stomatologie, je lektorem MBA programu pro privátní lékaře (www.omba.cz). #asociacedh#vzdelanidh#omba#adhcz#

 • Ohlédnutí za Jarní odbornou konferencí a Sněmem ADH ČR 2024

  Ve dnech 5. - 6. 4. 2024 proběhla Jarní odborná konference a Sněm ADH ČR. Akce se konaly tradičně v prostorách hotelu Olšanka v Praze. Odborná konference Letošní program Jarní odborné konference byl velmi zajímavý a vnesl do naší profese mnoho nových a užitečných informací. Formy nikotinu na trhu a léčba závislosti na tabáku Nejlepší doporučení je nezačínat kouřit a pokud kouříte, přestat. Přestat by chtěla většina kuřáků, bohužel to není snadné. Pokud je možné užívat nikotin bez kouře, který je hlavním důvodem poškozování zdraví, je to jistě méně rizikové než nikotin s kouřem. Méně rizikové neznamená neškodné, zejména některé ústní formy mohou mít vliv na ústní dutinu, nejčastěji sliznici. Kromě zdravotního rizika je však třeba brát v úvahu i riziko závislosti. Paní Prof. MUDr Eva Králíková, CSc., nás ve své přednášce provedla velmi podnětnými doporučeními, jak přestat kouřit, popisem možné léčby - nekuřácké řešení obvyklých kuřáckých situací a léky k potlačení abstinenčních příznaků, další možnosti podpory. Pro zájemce o tuto problematiku je možné odkázat na webové stránky Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz, kde jsou zpracované podrobné informace, doporučené podpůrné aplikace, postupy a kontakty. Protokol u parodontologického pacienta Jana Kružlíková Norkin, DiS. se nemohla ze zdravotních důvodů osobně účastnit, ale přednášku natočila jako videoprezentaci i s komentářem. Přednesla účastníkům klasifikaci American Academy of Periodontology (AAP) a European Federation of Periodontology (EFP) z roku 2018, která přináší systematický přístup k léčbě parodontálních onemocnění, sloužící jako návod pro komplexní protokol práce v každém stadiu onemocnění parodontu. Tuto přednášku budou mít členové k dispozici v členské sekci ve studovně. Nechirurgické postupy u periimplantitidy a parodontitidy Periimplantitida a parodontitida jsou možná zdánlivě vzájemně velmi blízká onemocnění, přesto každé z nich vyžaduje jiný léčebný přístup. Stávají se stále více samozřejmou součástí práce dentální hygienistky a proto je potřeba včas a správně individualizovat jinak rutinně zavedené terapeutické postupy. Pravidelné návštěvy DH určitě mají nezpochybnitelný a zásadní význam pro prevenci rozvoje těchto onemocnění. MUDr. Vladimír Ščigel, PhD., MBA provedl účastníky léčbou a důležitostí správně zvažovat, při jakém stupni postižení jsou ještě účinně dostupné konzervativní metody, a kdy již musí zasáhnout lékař, ať již doplňující antimikrobiální terapií či invazivní metodou. Stomato – onkologická prevence…stále aktuální téma. Přednášku na toto téma si připravil MUDr. Zdeněk Hrubý. Jelikož prevence nádorových i potenciálně maligních orálních onemocnění na všech úrovních je stále aktuálním úkolem pro všechny lékařské i nelékařské pracovníky, kteří provádí vyšetřovací procedury u svých pacientů. Orální a orofaryngeální novotvary mají v populaci nepříznivou tendenci incidence včetně výskytu u nižších věkových kategoriích oproti minulosti. Řada z nich vzniká po prolongované expozici známým rizikovým faktorům. Na úrovni současných vědomostí o etiologii a patogenezi nádorové choroby se prevence stala zásadní možností, která vede k zlepšení výsledků. Nadále v této souvislosti, a možná více než jinde, platí „více očí více vidí“, ale také „vidí kdo zná“. Ekonomická rozvaha v praxi DH Jak důležitá je ekonomická rozvaha v praxi DH, ale "kolik" je ta správná míra - z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Jak najít rovnováhu v "trojúhelníku" zaměstnanec, zaměstnavatel, pacient? Jak vybalancovat ceny, aby tržby uhradili nejen náklady, ale i generovali dostatečný zisk? Co je to vlastně ta ziskovost? A jak ji "řídí" minutová sazba? A jaká "procenta" si zaslouží mzda DH, ať již v role zaměstnance či OSVČ? Jak to vše smysluplně nastavit? To vše zodpověděl ve své přednášce Ing. Tomáš Košumberský. Odborný program doplňovala nabídka partnerů asociace a vystavovatelů, účastníci měli možnost se seznámit s aktuálními novinkami na trhu. Společenský večer Po náročném programu následoval společenský večer, na který jsme se dopravili stylovou historickou tramvají do sídla společnosti Herbadent v Bráníku. Letošní ročník byl ve stylu třpytivé párty, všichni účastníci dodrželi dress code a měli na sobě alespoň malý třpytivý doplněk. U vchodu nás přivítali výborným welcome drinkem z bylinných sirupů Herbadentu. O hudební a taneční produkci se postaral tradičně DJ Styx. Výborná nálada se nesla celým večerem, velký ohlas měl i zábavný kvíz. Výherci soutěže byli odměněni krásnými cenami, které věnovali naši partneři a vystavovatelé, děkujeme jim za to! Sněm ADH ČR V sobotu 6. 4. 2024 se konal Sněm ADH ČR. Ze 440 řádných členů se zúčastnilo 209 členů a delegováno bylo 87 hlasů prostřednictvím plných mocí. Sněm byl právním zástupcem JUDr. Robertem Falbrem prohlášen za usnášeníschopný. Po úvodní prezentaci partnerů a sponzorů ADH ČR byl sněm oficiálně zahájen prezidentem Michalem Kalitou, DiS., který následně informoval členskou základnu o aktuálním počtu členů a o dosavadních aktivitách ADH ČR: o spolupráci s partnery a sponzory, o proběhlých a chystaných projektech a o jednáních s ČSK. Dále byly schváleny změny ve stanovách. Členové ADH ČR získali také informace o činnosti Přípravného výboru, Edukační a Revizní komise. Tradičně vystoupila také účetní, paní Jana Holubíková se zprávou o hospodaření asociace za rok 2023. Následovalo vystoupení JUDr. Roberta Falbra s informacemi o legislativních novinkách v roce 2023 a výhledu na rok 2024. Členská základna jednomyslně schválila rámcový rozpočet pro rok 2024, hospodaření za rok 2023 a Výroční zprávu ADH ČR za rok 2023. Poté proběhlo představení a volba kandidátů na post členů revizní a edukační komise. Závěrem byl přítomnými odsouhlasen termín dalšího sněmu na 12. 4. 2025. Fotografie z obou dnů a ze společenského večera naleznete ve fotoalbu v členské sekci. #asociacedh#konferenceadh#snemadh#adhcz#

 • Příspěvky zdravotních pojišťoven 2024

  Podrobnosti týkající se čerpání příspěvku VZP na dentální hygienu: Příspěvek mohou čerpat děti od 1 roku a dospělí bez omezení věku. Čerpání tohoto příspěvku je u dospělých podmíněno absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře v průběhu posledních 24 měsíců. U dětí tato podmínka není nastavena a mohou příspěvek čerpat bez tohoto omezení. Uplatňování tohoto přístupu při poskytování příspěvků z fondu prevence je motivováno snahou VZP co nejvíce podpořit aktivní přístup dospělých klientů k péči o vlastní zdraví. Klienti VZP mohou o příspěvek požádat pouze elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP, na pobočkách to není možné! Důvodem je to, že v aplikaci Moje VZP probíhá automatická kontrola absolvované preventivní prohlídky, která by na pobočkách nebyla běžně možná. V aplikaci Moje VZP se možnost podání žádosti o tento příspěvek klientům automaticky zpřístupní ve vazbě na vykázání preventivní prohlídky praktickým lékařem. Je přitom potřeba počítat s tím, že praktičtí lékaři mohou vykazovat péči se zpožděním až tří měsíců. Přehled finančních příspěvků zdravotních pojišťoven na dentální hygienu v roce 2024 Tabulka v pdf. formátu ke stažení: Více informací o příspěvcích z fondu prevence naleznete zde: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/prevence/dentalni-hygiena #Asociacedentálníchhygienistek #prevence #finančnípříspěvky #zdravotnípojišťovna

Zobrazit vše

Další stránky (21)

 • INZERCE | ADH CR

  NABÍZÍM/HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ Asociace DH ČR nabízí prostor pro personální inzerci na pozici dentální hygienista/hygienistka. Pokud hledáte zaměstnání, podívejte se v této sekci, zda není vypsána nabídka. V případě zájmu, kontaktujte přímo ordinaci. ​ Pokud hledáte do své ordinace dentální hygienistku, napište nám své požadavky do formuláře ZDE . Váš inzerát zveřejníme v naší sekci Inzerce po dobu 30 dní. Litomyšl Přijmeme dentální hygienistku, nebo dvě, na plný, či zkrácený úvazek do nových prostor zubní ordinace Goldent s.r.o. v Litomyšli. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, možnost konzultací s lékařem, podporu vzdělání a práci v mladém kolektivu. Jméno: Vojtěch Martinec E-mail: recepce.goldent@gmail.com Telefon: 737006138 Adresa: J. E. Purkyně 1218 Město: Litomyšl Web pracoviště: www.goldent.cz Nástup: 9/24 ​ Datum zveřejnění: 16/6 /2024 Pardubice Zubní ordinace 2H dent s.r.o. přijme do svého týmu dentální hygienistku nebo dentálního hygienistu. Nabízíme částečný nebo plný úvazek, možná i DPČ, spolupráce s týmem lékařů a hygienistek, zaučení, placená školení, přátelský kolektiv. Jméno: Lenka Havránková E-mail: lenka.hyrslova@gmail.com Telefon: 728179410 Adresa: nám. Republiky 56 Město: Pardubice Web pracoviště: www.2hdent.cz Nástup: 9/24 ​ Datum zveřejnění: 14/6 /2024 Hradec Králové Hledáme posilu na pozici DH na HPP i částečný úvazek. Nabízíme práci v příjemném kolektivu, nadstandardní a motivační platové ohodnocení, flexibilní pracovní doba, karierního růstu, moderní vybavení, firemní benefity, pracujeme dle GBGT protokolu. Jméno: Jaroslav Vágner E-mail: info@lanadent.cz Telefon: 603533766 Město: Hradec Králové ​ Datum zveřejnění: 4/6 /2024 Praha 2 Přijmu DH i letošní absolventku na HPP nebo i částečný úvazek. Ordinace je dlouhodobě zaměřena na léčbu parodontopatií, preventivní a estetickou stomatologii. Požadujeme optimistický a zanícený přístup k orální hygieně. Nadprůměrné platové podmínky. Jméno: MUDr. Petr Kuvík E-mail: pavla@kuvik.cz Telefon: 605379350 Adresa: Korunní 38 Město: Praha 2 Web pracoviště: www.kuvik.cz Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 31/5 /2024 Praha 10 Hledáme šikovnou hygienistku do klidného, zavedeného zařízení rodinného typu v Praze 10. Vlastní, dobře vybavená ordinace k dispozici (UZ, Air-flow, LM kyrety) šikovní pacienti. Možný HPP i částečný úvazek, vše na domluvě. Výborné platové podmínky. Jméno: MUDr. Jiří Král E-mail: dr.kral@centrum.cz Telefon: 608064447 Adresa: Marciho 1 Město: Praha 10 - Malešice Web pracoviště: www.drkral.cz Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 30/5 /2024 Praha 2 Do zubní ordinace v centru Prahy hledáme komunikativní, vstřícnou, dentální hygienistku se zájmem o obor, na 1-2 dny v týdnu. Nabízíme klidné pracovní prostředí Královských Vinohrad, stabilní klientelu, možnost práce s lupovými brýlemi. Jméno: Kateřina Šrámková E-mail: sramkova.katerina@gmail.com Telefon: 606724412 Adresa: Krkonošská 16 Město: Praha 2 Web pracoviště: www.detaildent.cz Nástup: 7/24 ​ Datum zveřejnění: 28/5 /2024 Břeclav Do zavedené ordinace v centru Břeclavi hledám hygienistku. Ráda bych zaměstnala někoho šikovného a milého se zájmem především o kvalitu a preciznost, se zkušenostmi i bez, s pracovní dobou dle časových možností. Objednání pacientů zajištěno recepcí. Jméno: Veronika Procházková E-mail: mailprovero@gmail.com Telefon: 739494368 Město: Břeclav Web pracoviště: www.vpdental.webnode.cz ​ Datum zveřejnění: 26/5 /2024 Znojmo Znojmo vidím tě dvojmo ! Rádi bychom přivítali do zkušeného týmu posilu, tedy druhou dentální hygienistku. Ošetřujeme vděčné klienty z Česka i Rakouska, základní němčina by tedy byla výhodou. Úvazek dle domluvy a možností. Nadstandardní odměna. Jméno: Ivo Havlík E-mail: HAVLIK@HDCLINIC.CZ Telefon: 605556672 Adresa: Fibichova 4 Město: Znojmo Web pracoviště: www.hdclinic.cz Nástup: 10/2024 ​ Datum zveřejnění: 23/5 /2024 Praha 10 Hledáme šikovnou hygienistku do klidného, zavedeného zařízení rodinného typu v Praze 10. Vlastní, dobře vybavená ordinace k dispozici (UZ, Air-flow, LM kyrety) šikovní pacienti. Možný HPP i částečný úvazek, vše na domluvě. Výborné platové podmínky. Jméno: MUDr. Jiří Král E-mail: dr.kral@centrum.cz Telefon: 608064447 Adresa: Marciho 1 Město: Praha 10 - Malešice Web pracoviště: www.drkral.cz Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 22/5 /2024 Zlín 4 Příjmu dentální hygienistku do ordinace ve Zlíně 4 na částečný úvazek. Jméno: Pavlína Riedel Hubíková E-mail: pavlina.hubikova@email.cz Telefon: 777601673 Město: Zlín 4 Web pracoviště: www.dentalnihygienazlin.cz Nástup: 7/24 ​ Datum zveřejnění: 21/5 /2024 Liberec Dobrý den,do naší zubní ordinace přijmeme dentální hygienistku na hlavní nebo zkrácený úvazek. Možnost vlastní ordinace,stálá klientela,recepce zajišťující platby a objednávání,procenta z obratu. Nástup možný dle dohody. Jméno: Miroslava Hajníková E-mail: hajnikdental@gmail.com Telefon: 602363696 Město: Liberec Nástup: dle domluvy ​ Datum zveřejnění: 16/5 /2024 Praha 2 Do stomatologického centra dvision v Praze na Vinohradech hledáme dentální hygienistku na částečný úvazek. Nabízíme velice dobé přístrojové vybavení, pestrou klientelu, možnost spolupráce lékaři, podporu dalšího vzdělávání, pět týdnů dovolené.​​ Jméno: Radek Pokorný E-mail: abe04@centrum.cz Telefon: 603295360 Adresa: Blanická 32 Město: Praha 2 Web pracoviště: www.dvision.cz Nástup: 7/24 ​ Datum zveřejnění: 16/6 /2024 Praha 7 Zázračná DH, ozvi se! Hledáme do týmu dalšího super člověka. Nabízím fix + % ze zisku, které se každoročně navyšují, možnost rozvrhnout si týden, vybavení PDT, Optragate, NSK, vzdělávání 8tis/rok. Vhodné pro absolventy, rády zaučíme. Těším se, Katka Jméno: Kateřina Řeháková E-mail: tadrova@gmail.com Telefon: 737047092 Adresa: Letenské náměstí 3 Město: Praha 7 - Holešovice Web pracoviště: www.hygienaletna.cz Nástup: léto 2024 ​ Datum zveřejnění: 9/6 /2024 Chrudim, Hlinsko Do zavedených ordinací hledáme posilu. Moderní ordinace, flexibilní pracovní doba, možnost OSVČ, hpp, dpp. Placená školení, v případě dojíždění možnost auta. V příštím roce plánujeme ordinaci v Pardubicích. Pro více info mě kontaktujte :) Jméno: Rozalie Nemcova E-mail: dhhlinsko@gmail.com Telefon: 739655288 Město: Chrudim, Hlinsko Web pracoviště: www.dhchrudim.cz Nástup: dle domluvy ​ Datum zveřejnění: 4/6 /2024 Praha 4 Hledáme sympatickou hygienistku na částečný úvazek do zajetých zubních ordinací. Nabízíme možnost konzultací s více lékaři, moderně vybavenou ordinaci s mikroskopem, skvělé platové podmínky, spoustu šikovných pacientů. Těšíme se na Vás. Jméno: Kateřina Čarná E-mail: carna@vokacovadent.cz Telefon: 737474231 Adresa: Vokáčova 1570/10 Město: Praha 4 Web pracoviště: www.vokacovadent.cz Nástup: 7/24 nebo 9/24 ​ Datum zveřejnění: 30/5 /2024 Dobřichovice ​ Do naší nové stomatologické kliniky na Praze-západ (30min z Hl.nadr), která má vizi prošlapávat v ČR zatím neexistující CELOSTNÍ PŘÍSTUP propojování zubní péče s naturopatií a komplexním pohledem na pacienta, hledáme podobně laděnou DH do bezva týmu! Jméno: Veronika Šedivá E-mail: veronika@tdent.cz Telefon: 777009823 Adresa: Palackého 1191 Město: Dobřichovice Web pracoviště: www.transcendent.cz Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 28/5 /2024 České Budějovice Hledáme zubní hygieničku do střediska stomatologie. Samostaná ordinace, klienti 2 ordinací, nebo svoje klientela. nabízíme velkou podporu ve všem, co budete potřebovat, dlouhodobá spolupráce možnost jak zaměstnání-PS, nebo pronájem, či procenta 50/5 Jméno: Blažena Mxmilián E-mail: umauritzu@gmail.com Telefon: 737282733 Adresa: J.Ježka 384/65 Město: České Budějovice Web pracoviště: www.medicalhelp.cz Nástup: 6/24 ​ Datum zveřejnění: 27/5 /2024 Kutná Hora Přijmeme do našeho týmu dentální hygienistku/hygienistu na částečný úvazek. Spolupráce se dvěma lékaři. Nástup možný ihned nebo po dohodě. Bližší info na dckh@centrum.cz nebo tel.: 774577431 Jméno: Martin Obešlo E-mail: dckh@centrum.cz Telefon: 774577431 Město: Kutná Hora ​ Datum zveřejnění: 26/5 /2024 Liberec ​ Do ordinace dentální hygieny nedaleko centra Liberce přijmeme šikovnou dentální hygienistku, která chce poskytovat pouze nejlepší péči našim klientům. Samostatná ordinace, prac.doba a termín nástupu je dle vzájemné dohody. HPP, částečný či dohodou. Jméno: Tereza Velé Polachová E-mail: info@dentalnipece.cz Telefon: 721767035 Adresa: Lužická 662/1 Město: Liberec Web pracoviště: www.dentalnipece.cz ​ Datum zveřejnění: 22/5 /2024 Praha 9 Dentální klinika Jan Stuchlík přijme dentální hygienistku/tu na plný i částečný úvazek. Nabízíme nadstandardní finanční ohodnocení, plný kalendář, moderní vybavení. Vhodné i pro absolventy. Jméno: Markéta Fleková E-mail: marketa.flekova@drstuchlik.cz Telefon: 725269163 Adresa: Rohanské nábřeží 661/5 Město: Praha 9 - Karlín Web pracoviště: www.drstuchlik.cz ​ Datum zveřejnění: 22/5 /2024 Polička/Svitavy Do nově vznikající ordinace ordinace přijmeme dentální hygienistku na plný úvazek. Flexibilní pracovní doba, moderní vybavení, vysoké finanční ohodnocení, možnost pracovní auta v případě dojíždění. Pro více informací mě kontaktujte Ig:dentalkahlinsko Jméno: Rozálie Němcová E-mail: rozalienemcova94@gmail.com Telefon: 739655288 Město: Polička/Svitavy Nástup: dle dohody ​ Datum zveřejnění: 19/5 /2024 Praha 8 Hledáme šikovnou dentální hygienistku na částečný úvazek. Vylepšujeme přístrojové vybavení ordinace a chceme znát Vaše přání. Samozřejmostí jsou kvalitní ruční nástroje, Optragate. Podpoříme práci se zvětšením. Nabízíme % z obratu, obědy a pohodový tým. Jméno: Vítězslav Houžva E-mail: info@zenzub.cz Telefon: 608883550 Adresa: Sokolovská 2170/161 Město: Praha 8 Nástup: 9/24 ​ Datum zveřejnění: 14/6 /2024 Pardubice Do moderní stomatologické ordinace v Pardubicích hledáme dentální hygienistku/tu. Nabízíme práci ve zkušeném kolektivu s moderním vybavením. Dále nabízíme motivující platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity. Jméno: Filip Pekárek E-mail: filip.pekarek@seznam.cz Telefon: 725047342 Adresa: Lidmily Malé 656 Město: Pardubice Web pracoviště: www.pekdent.cz Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 7/6 /2024 Kralupy nad Vltavou Jsi milá, pozitivní a baví tě práce dentální hygienistky? Do našeho moderního pracoviště digitální stomatologie hledáme novou posilu týmu. V ordinaci tě čeká AIR FLOW PROPHYLAXIS MASTER dle GBT protokolu a další lahůdky. Těšíme se na Tebe :-) Jméno: Simona Sýkorová E-mail: info@laperladental.cz Telefon: 601506000 Adresa: Nerudova 403 Město: Kralupy nad Vltavou Web pracoviště: www.laperladental.cz Nástup: 8/24 ​ Datum zveřejnění: 3/6 /2024 Praha 7 Sháníme veselou parťačku.. Nabízíme podporu profesního růstu, stabilní zaměstnání na HPP, nástupní bonus, špičkové vybavení, samostatnou pracovní ordinaci, motivační finanční ohodnocení, pět týdnů dovolené, sick days, vánoční bonusy a aj benefity. :) Jméno: Monika Dejová E-mail: dentim@dentim.cz Telefon: 774990805 Adresa: Janovského 920/34 Město: Praha 7 Web pracoviště: www.dentim.cz ​ Datum zveřejnění: 30/5 /2024 Praha 1 Na prestižní kliniku GHC Praha hledáme DENTÁLNÍ HYGIENISTKU, nejlépe na 1 den v týdnu (ideálně úterky), na DPP. Pracoviště v centru Prahy. POŽADUJEME: VOŠ, zájem o obor, uživatelsky PC, AJ (schopnost domluvit se s pacientem). Jméno: Petra Čumpelíková E-mail: cumpelikova@ghc.cz Telefon: 725355070 Adresa: Krakovská 8/581 Město: Praha 1 Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 28/5 /2024 Praha 6 Do zavedené a plně vybavené ordinace hledáme dentální/ho hygienistku/tu. Ideálně na tři odpoledne v týdnu - na domluvě. Naše klinika se nachází v klidné části Prahy 6. Spolupráce se dvěma lékaři, služby recepce. Nástup ihned. Těšíme se na Vás! Jméno: Jan Pavlečka E-mail: holasova@fidentia.eu Telefon: 604516384 Město: Praha 6 Web pracoviště: www.fidentia.eu Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 27/5 /2024 Hodonín Hledáme dentální hygienistku do zubního centra Jihodent s.r.o. v Hodoníně. Dvousměnný 6 hodinový provoz (7:00 -13:00, 14:00-20:00), služby recepce. Nástup možný ihned. V případě zájmu se ozvěte na email jura.horak@seznam.cz Jméno: Jiří Hořák E-mail: jura.horak@seznam.cz Telefon: 777121778 Adresa: Jiráskova 3109/5 Město: Hodonín Nástup: ihned ​ Datum zveřejnění: 24/5 /2024 Praha 2 Do zavedené zubní ordinace hledám spolehlivou dentální hygienistku/tu, která/ý doplní náš malý přívětivý tým. Nabízím vlastní, plně vybavenou ordinaci, úzkou spolupráci s lékařkou, klienty všech věkových kategorií. Více info na renata@landova.cz Jméno: MUDr. Renáta Landová E-mail: renata@landova.cz Telefon: 602865441 Město: Praha 2 ​ Datum zveřejnění: 22/5 /2024 Teplice Do našeho týmu hledáme nového zaměstnance na pozici dentální hygienistka. Nástup je možný ihned nebo dle domluvy. Jedná se o primárně hlavní pracovní poměr nebo možnost zkráceného pracovního úvazku Disponujeme vlastní recepcí, nemusíte se tedy starat Jméno: Anetta Šimková E-mail: anettik.m@seznam.cz Telefon: 728944734 Adresa: Krupská 12 Město: Teplice Web pracoviště: www.mediest.cz Nástup: 6/2024 ​ Datum zveřejnění: 22/5 /2024 Praha 7 Dentální klinika se zaměřením na parodontologii přijme dentální hygienistu/tku-s praxí i absolventa. Nabízíme atraktivní platové podmínky, moderní vybavení, podporu vzdělávání, úzkou spolupráci s parodontologem,mnoho zajímavých pacientů a zkušeností. Jméno: Tereza Urbánková E-mail: drterezaurbankova@gmail.com Telefon: 608543217 Adresa: U Studánky Město: Praha 7 Nástup: 8/2024 nebo dle domluvy ​ Datum zveřejnění: 17/5 /2024

 • Asociace dentálních hygienistek ČR | dentální hygiena

  SPOLEČNĚ ZA ZDRAVÝ ÚSMĚV VÍCE O ASOCIACI DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK ČR 2000 1881 ZALOŽENÍ ASOCIACE DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK ČR SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ AKREDITOVANÝCH NEBO POD ZÁŠTITOU ADH ČR 1455 26 DENTÁLNÍCH HYGIENISTEK PŮSOBÍCÍCH V ČR SPOLUPRACUJÍCÍCH PARTNERŮ SERVICES TÉMATA ADH ČR PREVENCE ÚSTNÍHO ZDRAVÍ Ústní zdraví není jen o prevenci zubního kazu. Je prokázáno, že neléčené chronické záněty v dutině ústní poškozují celkové zdraví člověka. Pokud chcete udělat něco pro své zdraví, nabízíme Vám zajímavé čtení. Více. LEGISLATIVA MAPA ORDINACÍ Hledáte ve svém regionu ordinaci dentální hygieny? Pak Vám může pomoci naše mapa, kde si najdete dostupné pracoviště. Vedle adresy zde máte také telefonický kontakt a web pro objednání. Více. PRIVÁTNÍ PRAXE PROFESIONÁL = PRAVIDELNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ETICKÝ A PROFESNÍ KODEX Členky ADH ČR se svým vstupem zavazují dodržovat Etický kodex, který nastavuje vysoký standard péče. Jak má vypadat ošetření u dentální hygienistky? Více. PODMÍNKY ČLENSTVÍ ADH ČR působí v českém prostředí od roku 2000. Jsme důležitými partnery při tvorbě legislativy, která upravuje fungování oboru dentální hygieny. Více. Zvažujete zda si otevřít privátní praxi? Nevíte, kde a jak začít? Jaké dokumenty je potřeba vyplnit? Kde se přihlásit? Jakou investici si připravit? Jsme tu pro Vás s balíčkem pro zřízení soukromé praxe. Více. ADH ČR je oborovou asociací a poskytuje maximální podporu dentálním hygienistkám v oblasti legislativy, úhrad, vzdělávání, odborných setkání a sdílení příkladů dobré praxe. Více. ABOUT MICHAL KALITA DiS. prezident ADH ČR Asociace dentálních hygienistek ČR je profesní organizací sdružující profesionály působící v oblasti dentální hygieny. Asociace vznikla v roce 2000 a dlouhodobě usiluje o kultivaci prostředí a zvyšování odbornosti v oblasti dentální hygieny. Všem našim členům poskytujeme profesní rozvoj a legislativní podporu. ​ Jsme řádnými členy mezinárodních organizací EDHF (European Dental Hygienists Federation) a IFDH (International Federation of Dental Hygienists). STAŇTE SE ČLENEM A ČERPEJTE VÝHODY Proč by se i hygienistky měli zajímat o ekonomii? Ohlédnutí za Jarní odbornou konferencí a Sněmem ADH ČR 2024 Příspěvky zdravotních pojišťoven 2024 Více článků v sekci BLO G

 • ČLENSTVÍ | ADH CR

  STAŇTE SE ČLENEM ADH ČR Asociace dentálních hygienistek ČR dlouhodobě usiluje o profesionalizaci oboru dentální hygieny. Všem členům nabízíme možnost spolupodílet se na formování oboru dentální hygieny . Prostřednictvím asociace bude Váš názor slyšet. ADH ČR dlouhodobě podporuje vysoký standard vzdělávání. Věříme, že díky kontinuálnímu a pravidelnému vzdělávání lze udržet vysoký standard péče. Asociace poskytuje záštitu vzdělávacím akcím, které splní vysoké nároky na obsahovou kvalitu. Naši členové mohou čerpat slevy na vstupném na akce, které pořádá asociace samostatně nebo formou poskytnuté záštity. Kdo má zájem udržovat své znalosti na vysoké úrovni, členství v asociaci zajistí přehled o dostupných vzdělávacích akcích a významné úspory na účastnickém poplatku. VÝHODY Členové asociace získávají podporu pro svou odbornou praxi, ať už v roli zaměstnance nebo podnikatele . Naši členové mohou plně využívat odborné, ekonomické i právní poradny . Asociace dlouhodobě spolupracuje se zkušeným právníkem pro oblast zdravotnictví . Veškeré legislativní novinky zpracováváme tak, aby členům šetřili čas a byly snadno aplikovatelné. ​ Díky spolupráci s partnery asociace, mohou naši členové čerpat z široké nabídky výhod a slev . Aktuální přehled nově publikujeme formou katalogu, který bude aktualizován 1x ročně. Aktuální přehled ke stažení ZDE . Členové se zavazují dodržovat vysoké st andardy kvality a souhlasí s dodržování Etického kodexu a Stanov ADH ČR . ​ Řádným členem se může stát pouze dentální hygienistka po ukončení studia. K přihlášce je nutné doložit kopii diplomu. Student oboru dentální hygienistka, zubní lékař a právnická osoba připravujicí dentální hygienistky (škola) se může stát členem mimořádným , který má veškerá práva řádného člena, ale bez možnosti hlasovat na sněmu ADH ČR. Obnovení členství ČLENSTVÍ PŘIHLASTE SE DO ASOCIACE Členství ZÁKLADNÍ 1 500Kč Každý rok ​ absolvent oboru diplomovaná dentální hygienistka, Bc. ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Čerpání všech výhod členství ADH ČR Možnost zapojit se do dění asociace Vzdělávání (slevy na vstupném) Novinky z oboru dentální hygieny Právní poradna pro praxi Odborná poradna Návody a doporučení pro aplikaci legislativních novinek Prostor pro sdílení zkušeností z oboru DH Spectrum (elektronický časopis) Výhody a slevy od partnerů Členství ZVÝHODNĚNÉ 1 000Kč Každý rok ​ student oboru, absolvent - matka na MD/RD, důchodce ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Čerpání všech výhod členství ADH ČR Možnost zapojit se do dění asociace Vzdělávání (slevy na vstupném) Novinky z oboru dentální hygieny Právní poradna pro praxi Odborná poradna Návody a doporučení pro aplikaci legislativních novinek Prostor pro sdílení zkušeností z oboru DH Spectrum (elektronický časopis) Výhody a slevy od partnerů Členství MIMOŘÁDNÉ 3 000Kč Každý rok ​ zubní lékař, PO připravující diplomované DH ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Čerpání všech výhod členství ADH ČR Vzdělávání (slevy na vstupném) Novinky z oboru dentální hygieny Odborná poradna Návody a doporučení pro aplikaci legislativních novinek Prostor pro sdílení zkušeností z oboru DH Spectrum (elektronický časopis) Výhody a slevy od partnerů ​ ​ CHCI SE REGISTROVAT Obnovení členství Přihlásit se do ADH ČR je možné kdykoliv během kalendářního roku, platnost členství je 1 rok od data platby členského příspěvku. Na blížící se konec platnosti Vašeho členství budete upozorněni formou automatického emailu. Prosíme o dodržování termínů plateb. V případě, že neobdržíme platbu v daném termínu, členství bude přerušeno. Obnoveno bude opět po obdržení platby členského příspěvku, není nutné se znovu registrovat. ​ ​ Student oboru Dentální hygiena je povinen pro každý aktuální rok studia dodat platné potvrzení o studiu. Student má veškerá práva řádného členství, ale nemá právo volit na Sněmu ADH ČR. Do aktivit ADH se může zapojit tím, že bude fungovat např. v PVP - přípravném výboru prezídia apod. Absolventka oboru Dentální hygiena - matka na rodičovské dovolené je povinna každý rok tuto skutečnost doložit aktuálním potvrzením o přiznání rodičovského příspěvku. OBNOVENÍ OBNOVENÍ/ PRODLOUŽENÍ ČLENSTVÍ Členství lze obnovit kdykoli během roku. Není potřeba se znovu registrovat! K obnovení dojde po úhradě členského příspěvku : ​ – č ástka: 1.500 Kč základní, 1.000 Kč zvýhodněné, 3.000 Kč mimořádné – číslo účtu asociace: 2401544294/2010 – VS platby = RČ + do poznámky prosím zadejte své jméno a příjmení Vaše původní přihlašovací údaje se nezmění! ​ Jakmile dojde k obnovení členství, budete informováni prostřednictvím e-mailu. Pokud chcete čerpat zvýhodněné členství, je nutné doložit příslušné potvrzení (o studiu, o přiznání rodičovského příspěvku nebo o přiznání důchodu). Pokud potřebujete vystavit fakturu za uhrazení členského příspěvku , napište prosím požadavek se zadáním aktuálních fakturačních údajů na email asistentka@asociacedh.cz Obnovení členství

Zobrazit vše

Události (68)

Zobrazit vše
bottom of page