top of page

GDPR

Prohlášení provozovatele

 1. ADH ČR jako provozovatel těchto internetových stránek (dále jen provozovatel) provozuje tyto internetové stránky v souladu s platným právem České republiky.

 2. Provozovatel neodpovídá za obsah přenesený prostřednictvím internetu skrze své webové stránky.

 3. Provozovatel neručí za obsah stránek, který byl vložen jinými osobami.

 4. Provozovatel je oprávněn měnit vzhled i obsah stránek dle svého uvážení.

 5. Provozovatel upozorňuje, že obsah stránek je chráněn právy duševního vlastnictví a jakékoli jeho kopírování, užívání či distribuce podléhá souhlasu provozovatele.

GDPR

INFORMACE PRO ČLENY ADH ČR

 
INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Asociace dentálních hygienistek České republiky z. s., IČO: 70847924, se sídlem: Šimáčkova 1450/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 10964, jakožto správce osobních údajů (dále také jako „ADH“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

 2. ADH zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v seznamu členů, a to v rozsahu:

 3. jméno, příjmení, rodné příjmení, telefon (vč. telefonu do práce) a e-mail, rodné číslo, údaj o vzdělání, údaj o zaměstnavateli, bydliště, je-li členem fyzická osoba, a

 4. jméno, příjmení, funkce a e-mail osoby oprávněné jednat za člena ADH, je-li členem právnická osoba

 5. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje (zejména § 236 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). ADH je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. c) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

 6. Vaše osobní údaje budou ADH zpracovávány po dobu nezbytnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu Vašeho členství v ADH. Po uplynutí této doby je ADH oprávněna Vaše výše uvedené osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem ochrany oprávněných zájmů ADH v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících z Vašeho členství v ADH, nebo s Vašim souhlasem.  

 7. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytným požadavkem k tomu, abyste se mohli stát členem ADH. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí byste však nemohli být zapsáni do seznamu členů ADH.    

 8. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány zaměstnanci ADH nebo jinou osobou, která pro ADH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům, ledaže byste k tomu dali svůj souhlas.

 9. V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

 10. Právo na přístup k osobním údajům

 11. Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od ADH potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u ADH uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od ADH opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

 12. Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je ADH oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

 13. Právo na opravu nepřesného údaje

 14. Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

 15. Právo na výmaz osobního údaje

 16. Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění právní povinnosti, které se na ADH vztahuje, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje.

 17. Právo na omezení zpracování osobního údaje

 18. Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby ADH mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, ADH již osobní údaje nebude potřebovat pro splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů ADH či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ADH převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 19. Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je ADH oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 20. Právo na přenositelnost osobních údajů

 21. Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od ADH své osobní údaje, které jste jí poskytli za účelem splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. ADH Vaše osobní údaje však v daném případě automatizovaně nezpracovává.

 22. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 23. Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů ADH či třetí strany. Podání námitky způsobí, že ADH již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  

 24. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 25. Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných ADH však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

 26. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 27. Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

 28. Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u ADH uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám předsedy revizní komise, nebo e-mailem na adresu revizor@asociacedh.cz.

 29. ADH je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

PRO ČLENY
PRO ZAMĚSTNANE A SPOLUPRACOVNÍKY

INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE A SPOLUPRACOVNÍKY ADH ČR

 
INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ
 1. Asociace dentálních hygienistek České republiky z. s., IČO: 70847924, se sídlem: Šimáčkova 1450/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 10964, jakožto správce osobních údajů (dále také jako „ADH“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:
 2. ADH zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu:

 3. jméno, příjmení, rodné příjmení, titul/y před nebo za jménem, číslo občanského průkazu, adresa bydliště, adresa trvalého pobytu, pohlaví, datum narození, místo narození, státní příslušnost, národnost, rodné číslo, číslo bankovního účtu, údaje o vzdělání, předchozí praxe, případná příprava na budoucí povolání, zdravotní pojišťovna, rodinný stav, počet dětí, zdravotní způsobilost k výkonu práce[1], telefonní číslo a e-mail.

 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy (pracovní smlouvy) a nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje (zejména povinnosti ADH, jakožto zaměstnavatele, stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, či zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů).

 5. Osobní údaje, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu, jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv ADH, jakožto zaměstnavatele, v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pro účely pracovního lékařství nebo pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance.

 6. ADH je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) a c), resp. Čl. 9 odstavce 2 písm. b) a h) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

 7. Z právního důvodu a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na ADH, jakožto zaměstnavatele, vztahuje (zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 8. Výše uvedené osobní údaje jsou ADH vždy zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to zejména po dobu trvání pracovněprávního vztahu, jinak po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem[2]. Po uplynutí této doby je ADH oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem ochrany oprávněných zájmů ADH v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících z pracovněprávního vztahu, nebo s Vašim souhlasem.

 9. Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do pracovní smlouvy, a dále zákonným požadavkem. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však s Vámi nemohla být uzavřena pracovní smlouva, a plněny povinnosti ADH, jakožto Vašeho zaměstnavatele.     

 10. Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně zaměstnanci ADH nebo jinou osobou, která pro ADH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.   

 11. V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva: 

 12. Právo na přístup k osobním údajům

 13. Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od ADH potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u ADH uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od ADH opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

 14. Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je ADH oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.  

 15. Právo na opravu nepřesného údaje

 16. Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

 17. Právo na výmaz osobního údaje

 18. Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely splnění pracovní smlouvy a splnění právních povinností, které se na ADH vztahují, a nebude dán žádný další právní důvod pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo, pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje.

 19. Právo na omezení zpracování osobního údaje

 20. Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby ADH mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, ADH již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právních povinností, které se na ADH vztahují, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů ADH či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ADH převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 21. Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je ADH oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

 22. Právo na přenositelnost osobních údajů

 23. Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od ADH své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy a splnění právních povinností, které se na ADH vztahují, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. ADH Vaše osobní údaje však v daném případě automatizovaně nezpracovává.

 24. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 25. Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů ADH či třetí strany. Podání námitky způsobí, že ADH již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami. 

 26. Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

 27. Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných ADH však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

 28. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 29. Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

 30. Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u ADH uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám předsedy revizní komise, nebo e-mailem na adresu revizor@asociacedh.cz.

 31. ADH je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

[1] Zpracování je nezbytné pro účely pracovního lékařství a pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, tedy se na zpracování údajů o zdravotním stavu nevztahuje zákaz zpracování podle Čl. 9 odst. 1 GDPR. Jsou zde zahrnuty např. též údaje o tom, zda je zaměstnanec držitelem ZTP/P, případném invalidních důchodu, stupni invalidity apod.

[2] Účetní doklady, daňové doklady, evidenční listy důchodového pojištění.

PRO PARTNERY

INFORMACE PRO PARTNERY ADH ČR

 
INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ


Vážení partneři,

Asociace dentálních hygienistek České republiky z. s., IČO: 70847924, se sídlem: Šimáčkova 1450/9, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 10964, jakožto správce osobních údajů (dále také jako „ADH“) ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

ADH zpracovává Vaše osobní údaje uvedené na smlouvách, které byly mezi Vámi a ADH uzavřeny, tj. smlouvy, na jejichž základě dodáváte ADH své zboží nebo poskytujete služby, nebo smlouvy, na jejichž základě probíhá spolupráce mezi Vámi a ADH, a to v rozsahu:

 • jméno, příjmení, titul, datum narození nebo IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště nebo sídlo, telefonní číslo a e-mail, jste-li partnerem fyzickou osobou, a

 • jméno, příjmení, funkce, telefonní číslo a e-mail osoby oprávněné jednat za partnera, je-li partnerem právnická osoba.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost pro splnění předmětné smlouvy, která byla mezi Vámi a ADH uzavřena. ADH je tedy na základě Čl. 6 odstavce 1 písm. b) GDPR oprávněna zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje bez Vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje budou ADH zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu trvání Vašeho partnerství s ADH. Po uplynutí této doby je ADH oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících z Vašeho partnerství s ADH, nebo s Vašim souhlasem.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je požadavkem, který je nutno uvést do předmětné smlouvy. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by však nemohla být s ADH uzavřena předmětná smlouva.   

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výlučně zaměstnanci ADH nebo jinou osobou, která pro ADH zpracovává osobní údaje na základě smlouvy s ní uzavřené. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.    

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:  

Právo na přístup k osobním údajům

Dle Čl. 15 GDPR máte právo získat na základě žádosti od ADH potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo na sdělení: účelu a rozsahu jejich zpracování, případných příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, doby, po kterou budou Vaše osobní údaje u ADH uloženy, možnosti uplatnění práva požadovat od ADH opravu, výmaz svých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, práva vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a práva podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Taktéž máte právo na sdělení veškerých dostupných informací o zdroji, ze kterého byly Vaše osobní údaje získány, a informace, zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na bezplatné poskytnutí první kopie svých zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je ADH oprávněna účtovat si přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.   

Právo na opravu nepřesného údaje

Dle Čl. 16 GDPR máte právo na opravu Vašeho nepřesného osobního údaje, jakož i na doplnění neúplného osobního údaje, který se Vás týká.

Právo na výmaz osobního údaje

Dle Čl. 17 GDPR máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel splnění předmětné smlouvy, pokud vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a dále nebude existovat žádný převažující oprávněný důvod pro zpracování Vašich osobních údajů. Taktéž máte právo na výmaz Vašeho osobního údaje, pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně, nebo pokud musí být Vaše osobní údaje vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na ADH vztahuje.

Právo na omezení zpracování osobního údaje

Dle Čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. zejména právo na přesun údajů do jiného systému a jejich znepřístupnění veřejnosti, a u příslušných údajů na uvedení záznamu, že se na jejich zpracování vztahuje omezení, a to za předpokladu, že budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, po dobu potřebnou k tomu, aby ADH mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit, zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní, avšak odmítnete výmaz osobních údajů, a budete místo toho požadovat pouze omezení jejich použití, ADH již osobní údaje nebude potřebovat pro účel splnění předmětné smlouvy, ale Vaše osobní údaje budou požadovány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo, pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu Vaší konkrétní situace, a Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů ADH či třetí strany, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody ADH převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů výše uvedeným způsobem omezeno, je ADH oprávněna Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dle Čl. 20 GDPR byste měli právo získat od ADH své osobní údaje, které jste jí poskytli pro účel splnění předmětné smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a žádat jejich předání jinému správci, pokud by zpracování Vašich osobních údajů bylo prováděno automatizovaně, a toto předání by bylo technicky proveditelné. ADH však Vaše osobní údaje v daném případě automatizovaně nezpracovává.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Dle Čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, pokud by byly Vaše osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů ADH či třetí strany. Podání námitky způsobí, že ADH již nebude oprávněna Vaše osobní údaje zpracovávat, pokud neprokáže, že její zájmy (oprávněné důvody pro zpracování) mají přednost před Vašimi základními právy a svobodami.  

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Dle Čl. 22 GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování. V případě Vašich osobních údajů poskytovaných ADH však k takovémuto rozhodování nebude docházet. 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Dle Čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít za to, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení GDPR.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u ADH uplatnit buď zasláním dopisu na adresu jejího sídla k rukám předsedy revizní komise ADH, nebo e-mailem na adresu revizor@asociace.cz

ADH je povinna na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co jí bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

bottom of page