Vymezení znalostí, dovedností a kompetencí:

Dentální hygienistka/sta vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 Vyhlášky 55/2011 Sb., tj.:

a) poskytuje zdravotní péči v souladu s právními předpisy a standardy,

b) dbá na dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími

 ochranu veřejného zdraví,

c) vede zdravotnickou dokumentaci a další dokumentaci vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s informačním systémem zdravotnického zařízení,

d) poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře,

e) podílí se na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,

f) podílí se na přípravě standardů.

 

Dentální hygienistka/sta dále vykonává činnosti podle § 16 Vyhlášky 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků.

 

1. Dentální hygienistka/sta bez odborného dohledu a bez indikace může:

a) vychovávat a instruovat pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu,

b) stanovit úroveň individuální hygieny, provádět nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolovat jejich účinnost,

c) provádět kolektivní zdravotně-výchovnou činnost zaměřenou na prevenci zubního kazu, parodontopatií, ortodontických anomálií a na racionální výživu.

 

2. Dentální hygienistka/sta pod odborným dohledem zubního lékaře může provádět profylaxi onemocnění ústní dutiny včetně odhalení časných patologických změn a prevence jejich zhoršování.

Přitom zejména může:

a) provádět v rozsahu určeném zubním lékařem vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny včetně získání anamnézy, zhodnocení stavu parodontu a měkkých tkání, orientačního zhodnocení stavu chrupu a jeho kazivosti,

b) provádět otisky chrupu,

c) odstraňovat zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních prostorů, leštit povrch zubů profylaktickými materiály,

d) odstraňovat subgingivální zubní kámen v rámci nechirurgické léčby,

e) provádět ošetření citlivého dentinu a aplikaci profylaktických materiálů, jako jsou fluoridové roztoky,

f) provádět odstraňování retenčních míst plaku a povrchové úpravy výplní,

g) provádět odborné čištění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy,

h) informovat ošetřujícího zubního lékaře o výsledcích ošetřování pacientů a doporučovat kontrolní vyšetření zubním lékařem nejdéle po 6 měsících.

 

3. Dentální hygienistka/sta pod přímým vedením zubního lékaře může:

 

a) provádět pečetění fisur,

b) aplikovat povrchovou anestézii pro povrchové znecitlivění dásní.

 

4. Dentální hygienistka/sta může provádět pod odborným dohledem zubního lékaře činnosti zubní instrumentářky, tj: podle § 40, vyhlášky 22/2011 Sb.:

a) asistovat při ošetřeních dutiny ústní a zpracovávat dentální materiály v ordinaci,

b) pečovat o pacienty v průběhu ošetření zubním lékařem, vyvolávat RTG snímky,

c) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,

e) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přejímání, kontrole a uložení zdravotnických prostředků a prádla, manipulaci s nimi, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.