Stanovisko ADH ČR ke dvojkolejnosti vzdělání v oboru DH

V souvislosti s přípravou novely Zákona 96/2004Sb. (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) stanovilo MZČR několik tezí, kterým by měla připravovaná novela vyhovět. Jednou z tezí, která vyvolala diskusi, bylo odstranění dvojkolejnosti vzdělávání v oboru DH.

Vzhledem k tomu, že závěry této diskuse byly následně veřejně nesprávně interpretovány, zveřejňujeme stanovisko ADH ČR.

Prezidium ADH ČR není proti odstranění dvojkolejnosti vzdělávání v oboru DH ani proti vzdělávání v oboru dentální hygiena na VŠ.

ADH ČR se domnívá, že pokud MŠMT ČR „dopustilo“ vznik dvojkolejnosti schválením vzniku škol dvojího typu: VOŠ a VŠ, které mají shodný rozsah i obsah vzdělání v oboru DH, musí odstranění dvojkolejnosti nyní samo řešit.

ADH ČR nemá žádné nástroje ani kompetence, kterými by dvojkolejnost ve vzdělání a vzdělávání odstranila. Může pouze zaujmout stanovisko k následkům, ke kterým by došlo v případě odstranění jedné či druhé koleje vzdělání.

Pokud se odstraní dvojkolejnost vzdělávání ve prospěch vysokoškolského vzdělání a vzdělávání a titulu Bc., znamená to zánik VOŠ – naprosté většiny škol v oboru DH, škol s delší tradicí a většími zkušenostmi. Dále to bude znamenat ztrátu způsobilosti k výkonu dentální hygieny pro naprostou většinu dentálních hygienistek - absolventek VOŠ. Prezidium ADH ČR se obává, že takto řešený problém dvojkolejnosti způsobí ještě větší nedostatek dentálních hygienistek v ČR, což se neslučuje s posláním ADH ČR.

ADH ČR by podpořilo tuto variantu pouze za splnění takových podmínek, které by garantovaly zachování fungování všech stávajících škol v oboru DH a způsobilost všech stávajících DH k výkonu svého povolání.

Druhou možností je odstranit dvojkolejnost ve prospěch VOŠ a „reakreditovat“ VŠ v oboru DH na VOŠ. Stávající DH s Bc. titulem jejich VŠ titul nikterak v praxi nezvýhodňuje oproti DH titulem DiS, jelikož jejich kompetence jsou v ČR dle zákona shodné.

ADH ČR nechává řešení tohoto problému na MŠMT v součinnosti s MZČR, jelikož se domnívá, že tento problém spadá výhradně do kompetencí těchto ministerstev, ADH ČR nemá žádné nástroje k řešení této problematiky.