Proběhl Jarní sněm a odborná konference ADH ČR

V sobotu 31. 3. 2012 se v konferenčním sále hotelu Duo konal celodenní Jarní sněm ADH ČR. Tento sněm byl volební, a protože z celkového počtu 92 členů bylo přítomno 47 členů + 7 plných mocí, byl tento sněm prohlášen za usnášeníschopný.

Po úvodní prezentaci partnerů a sponzorů ADH ČR byl sněm zahájen a proběhl v následujících bodech:

 • Byla projednávána a přijata stanoviska k tezím novely zákona 96/2004 Sb. o NLZP.
 • Přítomní členové byli seznámeni s dosavadním úspěšným průběhem jednání s ČSK ohledně způsobilosti k výkonu povolání a kompetencí DH a se změnami týkajícími se oboru DH.
 • Sněm byl seznámen s dosavadním průběhem jednání ADH ČR se vznikající Českou komorou zdravotnických pracovníků, se stanoviskem prezidia ADH ČR k výše uvedenému, po diskuzi sněm odhlasoval další postup ADH ČR ve vztahu k ČKZP.
 • Na sněmu byli osobně představeni noví spolupracovníci ADH ČR: právník JUDr. Robert Falbr, účetní Jana Holubíková a asistentka Tereza Janoušková.
 • Zazněly informace o všech současných smluvních vztazích ADH ČR.
 • Byla přednesena a schválena výroční zpráva, představeny plány pro rok 2012.
 • Byla přednesena a sněmem přijata zpráva revizora za rok 2012, zpráva o hospodaření a rozpočet na rok 2012.
 • Předsedkyně KK shrnula a vyhodnotila činnost Kreditní komise.
 • Přítomní byli detailně seznámeni s návrhem změny stanov. Sněm tento návrh přijal a dále přijal návrh na změnu sídla a oproštění členů PVP od členských příspěvků. Nová adresa sídla ADH ČR: Šimáčkova 9/1450, 170 00 Praha 7
 • Za přítomnosti JUDr. Roberta Falbra proběhly volby členů PVP, revizora a prezidentky ADH ČR. Novou prezidentkou ADH ČR se stala Mgr. Hana Kučová, Dis., revizorem Mgr. Ivana Wojtovičová, DiS. a členy PVP Vladimíra Krontorádová, DiS., Markéta Harantová DiS, a Eva Jelínková DiS. Prezidium zvolilo ze svého středu Vendulu Jaklovou, DiS. do funkce viceprezidentky.
 • Termín zimního sněmu byl stanoven na 24. 11. 2012.

V neděli 1. 4. 2012 následovala odborná konference.

 • Přednášející:

Svatava Urbancová: Ergonomie práce DH

Mgr. Gabriela Šimková: Odraz psychiky ve tváři pacienta

MUDr. Lenka Hodačová: Demografie.

Ing. Tomáš Košumberský: Ekonomická rozvaha provozu ordinace DH a stanovení ceny výkonu.