Povolání ambulantních lékařů a zdravotnických pracovníků na pomoc s epidemií!

Vážené členky, vážení členové,
 
vezměte prosím na vědomí následující sdělení:

 
Povolání ambulantních lékařů a zdravotnických pracovníků na pomoc s epidemií! Povinnost neprodleně zaslat seznamy zdravotnických pracovníků!

 

s účinností ode dne 4. 3. 2021 nabylo účinnosti usnesení Vlády ČR (https://apps.odok.cz/ attachment/-/down/RCIABYRQVQY8 ). Usnesení Vlády ČR umožňuje hejtmanům a pražskému primátorovi povolat do nemocnic na pomoc se zvládnutím náporu pacientů s nemocí covid-19 i ambulantní lékaře a rovněž i nelékařské zdravotnické pracovníky ze soukromých zdravotnických zařízení. Z usnesení Vlády ČR a právních předpisů vyplývá následující.

 

Všichni zdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání jako poskytovatelé zdravotních služeb v ambulantní formě (tedy rovněž poskytování služeb dentální hygieny) nebo zdravotničtí pracovníci, kteří jsou jejich zaměstnanci, mají uloženu pracovní povinnost po dobu platnosti nouzového stavu (aktuálně do konce března 2021).
Pracovní povinnost bude v konkrétních případech realizována tak, že hejtmané a primátor hlavního města Prahy budou vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti pro konkrétní osoby, a to na základě konkrétního požadavku nemocnic a poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19. Každý zdravotnický pracovník, kterému bude příkaz k výkonu pracovní povinnosti doručen (tedy například i dentální hygienistka), je povinen uposlechnout, pokud se na něj nevztahuje výjimka.
Všichni poskytovatelé zdravotních služeb v ambulantní formě (tedy rovněž poskytovatelé zdravotních služeb z oboru dentální hygiena) mají povinnost sestavit   seznamy lékařů a zdravotnických pracovníků, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání a tyto zaslat, a to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy.
Poskytovatelé musí v seznamu uvést : název poskytovatele zdravotních služeb, adresu provozovny, jméno zdravotnického pracovníka, odbornost a pracovní zařazení, datum narození, výši úvazku (například hlavní pracovní poměr) a trvalou adresu pracovníka. Seznam zdravotnických pracovníků jinak nemá stanovenu žádnou formu ani formulář.
Seznam je potřeba neprodleně zaslat k rukám hejtmana kraje, v jehož obvodu poskytovatel zdravotních služeb působí. V Praze se jedná o primátora hlavního města Prahy. Seznam může být ideálně zaslán datovou zprávou, ale lze i e-mailem na adresu, která je zjistitelná na webu příslušného kraje (resp. Magistrátu hlavního města Prahy).
Nesplnění povinnosti zaslat seznam pracovníků může být sankcionováno pokutou.
Z pracovní povinnosti platí některé výjimky (stanoví je krizový zákon) a netýká se například těhotných žen a žen na mateřské dovolené, žen a osamělých mužů pečujících o dítě do 15 let věku.

Celý text ustanovení § 32 odst. 2 krizového zákona:

„Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku do 18 let a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeni také zaměstnanci subjektu kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury. Dále jsou od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci osvobozeny ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení."


Jakmile zjistíme další podrobnosti, budeme Vás informovat.

Prezidium ADH ČR

(připraveno ve spolupráci s JUDr. Robertem Falbrem)