Stanovy ADH ČR

I. Úvodní ustanovení

 

 1. Název spolku je „Asociace dentálních hygienistek České republiky z.s.“, (dále jen ADH ČR)
 2. ADH ČR je spolkem dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ADH ČR byla založena jako  občanské sdružení podle § 6 zákona č. 83/1990 Sb.
 3. Sídlem ADH ČR je Praha

 

II. Právní subjektivita

 

 1. ADH ČR je dobrovolný apolitický spolek a neziskový spolek sdružující:
  • diplomované dentální hygienistky/hygienisty České republiky v oboru dentální hygiena,
  • dentální hygienistky/hygienisty absolvující bakalářské studium oboru dentální hygiena,
  • zdravotní sestry s pomaturitním specializačním studiem (ve zkratce PSS) v oboru stomatologická péče pokud bylo studium prvního ročníku PSS zahájeno nejpozději v roce 2004,
  • diplomované dentální hygienistky/hygienisty cizí státní příslušnosti se vzděláním v oboru dentální hygiena nostrifikovaným úřady státní správy České republiky,
  • mimořádné členy, a to jsou:
   • studenti a studentky připravující se na výkon povolání dentální hygienistky/hygienisty a to nejen v České republice, ale i v zahraničí,
   • zubní lékaři,
   • fyzické a právnické osoby připravující diplomované dentální hygienistky/hygienisty k výkonu jejich povolání.
 1. ADH ČR je právnickou osobou; svou činnost vyvíjí výhradně ve veřejném zájmu.

 

III. Hlavní cíl

 

Cílem činnosti ADH ČR je hájit profesní zájmy dentálních hygienistek/hygienistů, vést dohled nad dodržováním etického a profesního kodexu ADH ČR, jsou-li vydány.

 

IV. Činnosti ADH ČR

 

 1. Činnosti:
  • ve vztahu k pacientům a laické veřejnosti:
   • dodržuje stanovený standard preventivní péče o pacienta a udržuje ho na úrovni celosvětového výzkumu a vývoje,
   • organizuje či se podílí na organizaci osvětových, vzdělávacích aktivit spolu s fyzickými či právnickými osobami s podobnými činnostmi
  • ve vztahu k dentálním hygienistkám/hygienistům:
   • spolupůsobí při tvorbě vzdělávacích a hodnotících systémů v oboru dentální hygiena (např. celoživotní vzdělávání apod.),
   • rozvíjí, pěstuje a šíří poznatky z moderní teorie a praxe dentální hygieny, jakož i souvisejících vědních disciplín,
   • organizuje přednáškovou a publikační činnost.
 1. K zajištění výše uvedených činností a cílů využívá všech dostupných způsobů komunikace, kontaktů a šíření informací včetně medií, tedy:
 • publikuje informace a materiály o činnosti ADH ČR, zřizuje webové stránky pro informovanost členů i veřejnosti a propagaci spolku,
 • má povinnost vést databázi s údaji o členech ADH ČR a tuto zpřístupňovat třetím osobám na svých internetových stránkách,
 • poskytuje třetím osobám, potencionálním obchodním partnerům dentálních hygienistek, údaje z databáze členů ADH ČR,
 • spravuje osobní údaje členů ADH ČR,
 • rozvíjí vzájemnou spolupráci členů ADH ČR,
 • pořádá odborná setkání pro rozvoj odborných znalostí a etických postojů členů ADH ČR,
 • navazuje kontakty s obdobnými organizacemi mimo území České republiky,
 • obrací se na orgány státní správy s profesními požadavky svých členů, lobuje za prosazení jejich zájmů, spolupracuje s odbornými a státními orgány při přípravě hodnotících systémů, tvorbě zákonů apod.,
 • poskytuje členům ADH ČR poradenské služby a konzultace,
 • vyvíjí další aktivity vedoucí k realizaci cílů ADH ČR.

 

V. Členství

 

 1. Členství v ADH ČR je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem ADH ČR mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli ADH ČR a dodržují etický a profesní kodex ADH ČR, jsou – li vydány a splňují kriteria hlavy II. těchto stanov.
 3. Řádným členem může být také dentální hygienistka, důchodce nebo dentální hygienistka na rodičovské dovolené, doloží-li tuto skutečnost příslušným dokladem. Výše členského příspěvku je pak zvýhodněna na základě odhlasování členskou základnou.
 4. Mimořádným členem ADH ČR mohou být fyzické a právnické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli ADH ČR, s etickým a profesním kodexem ADH ČR, jsou – li vydány a splňují kriteria hlavy II. těchto stanov. Mimořádní členové nemají hlasovací právo a nemohou být členy prezidia ADH ČR, edukační komise ADH ČR a revizory ADH ČR.
 5. Čestné členství je propůjčováno prezidiem ADH ČR za činnost přispívající k realizaci cílů stanovených těmito stanovami. Čestní členové neplatí členské příspěvky. Čestní členové nemají hlasovací právo a nemohou být členy prezidia ADH ČR, revizory ADH ČR a členy edukační komise ADH ČR. Čestní členové nemají přístup na webové stránky ADH ČR do sekce pro členy.
 6. Řádné členství vzniká přijetím řádně vyplněné přihlášky prezidiem ADH ČR a zápisem do seznamu členů ADH ČR, který vede pověřený člen orgánů ADH ČR. Povinnou přílohou přihlášky je kopie dokladu o způsobilosti k výkonu povolání dentální hygienistky/hygienisty dle hlavy II. těchto stanov. Přihláška může být odeslána prostřednictvím elektronického formuláře , příp. může být odeslána do sídla ADH ČR poštou. Přihláška řádného člena nemůže být prezidiem přijata, pokud budoucí člen nezaplatil roční členský příspěvek v určené výši. Prezidium ADH ČR je povinno rozhodnout o přijetí nebo nepřijetí řádného člena dle své volné úvahy a zapsat ho do seznamu členů do 15ti dnů od doručení přihlášky, kopie dokladu o způsobilosti k výkonu povolání dentální hygienistky/hygienisty a potvrzení o zaplacení ročního členského příspěvku. Pokud prezidium rozhodne o nepřijetí řádného člena, zajistí vrácení již zaplaceného členského příspěvku do 15 ti dnů od data tohoto rozhodnutí.
  • Mimořádný člen student/studentka zasílá spolu s přihláškou a potvrzením o zaplacení ročního členského příspěvku i potvrzení o studiu, které musí být každoročně aktualizováno.
  • Nový člen platí roční příspěvek na kalendářní rok současně s podáním členské přihlášky.
  • Stálý člen platí roční příspěvek na jeden rok. Příspěvek je splatný 30 dní před uplynutím jednoho roku od okamžiku, kdy vzniklo členství nebo, kdy došlo k jeho obnovení.
  • Členové orgánů ADH ČR jsou po dobu výkonu své funkce osvobozeni od placení členských příspěvků.
  • Výši členského příspěvku určuje sněm na návrh prezidia. Prezidium částku uveřejní na webových stránkách ADH ČR.

Řádné členství je omezeno na dobu jednoho roku od okamžiku, kdy vzniklo řádné členství nebo, kdy došlo k jeho obnovení. Jestliže dojde k úhradě ročního příspěvku nejpozději ve lhůtě 30 dní od data jeho splatnosti, dojde k obnovení členství na další období, tím ale není dotčena možnost rozhodnutí prezidia ADH ČR ve lhůtě dle ustanovení čl. X. odst. 13. těchto stanov o neobnovení členství. V případě, kdy je člen osvobozen od plateb příspěvku, trvá členství na dobu neurčitou.

  7. Členství zaniká:

 • dobrovolným ukončením písemnou formou k rukám prezidia ADH ČR
 • rozhodnutím prezidia ADH ČR na základě výsledku disciplinárního řízení dle čl. XVI. stanov
 • rozhodnutím prezidia ADH ČR přijaté dle čl. X odst. 13. stanov o tom, že členství nebylo obnoveno rozhodnutím prezidia ADH ČR o zrušení mimořádného členství přijaté dle čl. X odst. 14. stanov
 • rozhodnutím prezidia ADH ČR o odejmutí čestného členství přijaté dle čl. X odst. 15. stanov
 • nezaplacením příspěvku ani do 30 dní od data splatnosti ročního příspěvku
 • úmrtím člena ADH ČR
 • zánikem ADH ČR.

 

VI. Práva členů

 

 1. Účastnit se činnosti ADH ČR a všech jejích akcí, být o této činnosti a akcích informován a obracet se svými návrhy a podněty na orgány ADH ČR.
 2. Účastnit se sněmu ADH ČR a hlasovat o všech zde projednávaných otázkách.
 3. Řádný člen může volit do všech orgánů ADH ČR a být do všech orgánů ADH ČR volen.
 4. Člen může zplnomocnit jiného člena, aby ho zastupoval (a) na sněmu. Považuje se tak za přítomného.
 5. Člen má v případě aktivního členství (osobní účast na sněmech min. 1x za 3 roky) právo na certifikát členství ADH ČR.
 6. Podávat dotazy a stížnosti prezidiu ADH ČR.
 7. Odvolávat se na členství v ADH ČR v profesních záležitostech, a to i pokud jde o propagační materiály (vizitky, webové stránky) člena.

 

VII. Povinnosti členů

 

 1. Seznámit se se stanovami ADH ČR, tyto dodržovat a platit členské příspěvky v určené výši v určených termínech.
 2. Seznámit se s etickým a profesním kodexem ADH ČR a tento dodržovat.
 3. Sledovat pravidelně webové stránky , a to zejména sekci pro členy.
 4. Šířit a obhajovat dobré jméno ADH ČR, cíle propagované ADH ČR a aktivně se podílet na jejich plnění.
 5. Zachovávat vůči ADH ČR a jejím voleným orgánům loajalitu.
 6. Svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech ADH ČR. Zvolení členové orgánů ADH ČR jsou povinni chovat se a jednat tak, aby jejich osobní a profesní zájmy neovlivnily výkon jejich funkce. Osobním a profesním zájmem se rozumí takový zájem, který přináší zvolenému členu, osobě jemu blízké, právnické osobě jím ovládané, jeho obchodnímu partnerovi, smluvnímu partnerovi, včetně zaměstnavatele nebo zaměstnance možnost majetkového prospěchu nebo jiného prospěchu nebo jinou výhodu. Členové volených orgánů ADH ČR jsou povinni se vyvarovat situacím střetu svých osobních a profesních zájmů se zájmem na řádném výkonu funkce ve prospěch ADH ČR. Nebude-li mimořádně možné se střetu zájmů vyvarovat (například tím, že se v daném případě vyloučí z rozhodování, které přenechají ostatním členům konkrétního voleného orgánu ADH ČR), jsou členové volených orgánů ADH ČR povinni informovat ostatní členy voleného orgánu o tom, že se nacházejí ve střetu zájmů a jsou povinni jednat tak, aby nedošlo k upřednostnění svých osobních a profesních zájmů nad zájmy ADH ČR. Je-li kandidujícímu členu do voleného orgánu ADH ČR v době kandidatury známo, že s ohledem na jeho osobní nebo profesní zájmy je pravděpodobné, že může po jeho zvolení docházet ke střetu jeho zájmu se zájmem ADH ČR, informuje o tom před volbou orgán, který je příslušný k volbě.
 7. Účastnit se disciplinárního řízení a podřídit se jeho opatřením (viz hlava XV. bod 5.).
 8. Aktualizovat své osobní údaje ve vztahu k evidenci jako člena ADH ČR a to na webových stránkách v sekci Můj profil a zároveň o této skutečnosti informovat elektronicky na info@asociacedh.cz, či písemně do sídla ADH ČR.
 9. Člen je povinen účastnit se osobně sněmu ADH ČR. V případě neúčasti na sněmu je povinen delegovat svůj hlas prostřednictvím plné moci na jiného člena ADH ČR. Toto může učinit max. 2x v průběhu 3 let. Potřetí je povinen se sněmu zúčastnit osobně. V opačném případě bude se členem zahájeno disciplinární řízení, v němž bude určena forma sankce.
 • Člen ADH ČR je povinen umístit doklad o způsobilosti k výkonu povolání  dentální hygienistky/hygienisty v ordinaci na viditelném místě.

 

VIII. Orgány

 

 • sněm ADH ČR
 • prezidium ADH ČR
 • prezident a viceprezident ADH ČR
 • revizní orgán ADH ČR
 • edukační komise ADH ČR
 • přípravný výbor prezidia

 

IX. Sněm ADH ČR

 

 1. Řádný sněm svolává prezidium ADH ČR jedenkrát ročně. Mimořádný sněm svolává v případě potřeby prezidium buď ze své iniciativy anebo na podnět minimálně jedné třetiny řádných členů nebo revizního orgánu. Svolání musí být učiněno elektronickou pozvánkou zasílanou členům na jejich emailovou adresu vedenou v evidenci členů nebo písemnou pozvánkou zasílanou členům na jejich adresu vedenou v evidenci členů tak, aby měli nejméně pětidenní lhůtu k přípravě.
 2. Sněm je usnášeníschopný, je-li přítomna prostá většina řádných členů ADH ČR, při hlasování na sněmu rozhoduje prostá většina všech přítomných řádných členů. Není-li sněm usnášeníschopný, svolává prezidium náhradní sněm, který je schopný usnášení bez ohledu na počet přítomných řádných členů. Tento sněm je možno svolat nejvýše dvakrát za sebou.
 3. Hlasovací právo všech řádných členů ADH ČR na sněmu je rovné, bez ohledu na zastávanou funkci v ADH ČR.
 4. Sněm schvaluje roční zprávu o činnosti, zprávu revizora, změnu stanov, změnu sídla spolku, na návrh prezidia výši členských příspěvků, roční účetní uzávěrku, rámcový roční rozpočet a investice do majetku, prodej majetku nebo činnosti vyšší než 100 tisíc Kč.
 5. Sněm schvaluje mimořádné odměny pro členy orgánů ADH ČR. Sněm schvaluje zprávu prezidia o poskytnutých náhradách pro členy orgánů ADH ČR.
 6. Sněm volí přímou volbou prezidenta, členy prezidia, členy edukační komise a revizora (revizory) a má právo je odvolat.
 7. Schvaluje plán činnosti ADH ČR pro daný kalendářní rok.
 8. Sněm je neveřejný.

 

X. Prezidium ADH ČR

 

 1. Prezidium ADH ČR je výkonným orgánem spolku, který je za svou činnost odpovědný sněmu ADH ČR.
 2. Je voleno na sněmu ADH ČR na návrh řádných členů ADH ČR.
 3. Prezidium má tři a nejvíce pět členů, tvoří je prezident, viceprezident a ostatní členové. Volební období prezidia je tříleté. Prezident a viceprezident mohou být opakovaně voleni po dvě volební období, ostatní členové prezidia mohou být voleni opakovaně.
 4. O kandidaturu na post prezidenta, viceprezidenta a členů vedení se může ucházet člen ADH ČR, který je aktivní v některém z orgánu ADH ČR min. 1 rok.
 5. Prezidium volí ze svého středu viceprezidenta.
 6. Prezidium ADH ČR se schází pravidelně zpravidla jedenkrát měsíčně a svolává je prezident (v jeho nepřítomnosti viceprezident). Nejméně se však musí prezidium ADH ČR setkat čtyřikrát ročně. Ze svých zasedání pořizuje písemné zápisy.
 7. Prezidium řídí ADH ČR v plném rozsahu v období mezi jednotlivými sněmy ADH ČR.
 8. Prezidium ADH ČR je usnášeníschopné při přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů; rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů prezidia; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta ADH ČR a je-li nepřítomen, hlas viceprezidenta.
 9. Jestliže se přes dvojí svolání nesejde usnášeníschopné prezidium ADH ČR v průběhu šesti měsíců, přebírá jeho pravomoci prezident ADH ČR a je-li nepřítomen pak viceprezident, a to do doby, než se sejde usnášeníschopný sněm.
 10. Prezidium ADH ČR naplňuje jeho cíle, zajišťuje jeho funkce, připravuje návrhy a zpracovává podklady pro rozhodování sněmu. Zpracovává ročně zprávu o činnosti, uveřejňuje materiály pro informovanost členů na webových stránkách (například stanovy, vydává stanoviska ADH ČR, zajišťuje vedení jeho daňové a účetní evidence, disciplinární řízení, kontrolu činnosti). Hospodaří s majetkem ADH ČR. Je oprávněno vydávat stanoviska a vyjádření jménem ADH ČR. Veškerá činnost musí být v souladu s platnými zákony a stanovami ADH ČR.
 11. Prezidium ADH ČR vede seznam členů. Prezidium ADH ČR aktualizuje zápis v seznamu členů neprodleně poté, co se o nové skutečnosti dozví.
 12. Prezidium rozhoduje o poskytování finančních náhrad pro členy orgánů ADH ČR za činnost vykonanou pro spolek v konkrétních případech. Výše finančních náhrad musí odpovídat výši skutečně vynaložených nákladů pro spolek konkrétním členem a vycházet z výkazu skutečně provedené práce. Prezidium pravidelně předkládá sněmu zprávu o poskytnutých náhradách pro členy orgánů ADH ČR.
 13. Prezidium ADH ČR je oprávněno rozhodnout ve lhůtě deseti pracovních dní od okamžiku, kdy došlo k obnovení řádného členství uhrazením ročního příspěvku dle čl. V. odst. 6 stanov, o tom, že obnovené členství není akceptováno. Takové rozhodnutí je prezidium ADH ČR povinno doručit členovi a je povinno jej odůvodnit. Rozhodnutí není přijímáno v disciplinárním řízení a může být zdůvodněno jakýmikoli vážnými a rozumnými důvody (tj, jak povahy disciplinární, tak i organizační, provozní).
 14. Prezidium ADH ČR je oprávněno rozhodnout o tom, že členství mimořádného člena zrušuje. Takové rozhodnutí je prezidium ADH ČR povinno doručit mimořádnému členovi a je povinno jej odůvodnit. Rozhodnutí není přijímáno v disciplinárním řízení a může být zdůvodněno jakýmikoli vážnými a rozumnými důvody (tj, jak povahy disciplinární, tak i organizační, provozní).
 15. Prezidium ADH ČR je oprávněno rozhodnout o tom, že odnímá propůjčené čestné členství. Takové rozhodnutí je prezidium ADH ČR povinno doručit čestnému členovi a není povinno jej jakkoli zdůvodnit. Rozhodnutí není přijímáno v disciplinárním řízení.

 

XI. Prezident a viceprezident ADH ČR

 

 1. Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány ADH ČR.
 2. Prezident je volen na sněmu přímou volbou ADH ČR na funkční období tří let.
 3. Prezident zastupuje ADH ČR navenek a jedná jejím jménem samostatně. Za své jednání zodpovídá sněmu ADH ČR.
 4. Jménem prezidia ADH ČR svolává prezident sněm ADH ČR tak, aby se sešlo nejdříve deset a nejpozději do třiceti dnů po svolání.
 5. V případě nepřítomnosti prezidenta přejímá jeho práva, povinnosti a odpovědnost viceprezident ADH ČR, včetně oprávnění samostatně jednat.

 

XII. Revizní orgán ADH ČR

 

 1. Revizní orgán ADH ČR je kontrolním orgánem spolku, má tři členy. Revizor není členem prezidia, jeho jednání se zúčastňuje podle potřeby své kontrolní činnosti.
 2. Revizor je volen sněmem ADH ČR na funkční období tří let.
 3. Kontroluje dodržování těchto stanov a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k činnosti ADH ČR; vykonává dohled nad hospodařením ADH ČR, upozorňuje písemně prezidium i sněm na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění, má právo podat prezidiu ADH ČR podnět ke svolání mimořádného sněmu ADH ČR.
 4. Za svou činnost je revizní orgán odpovědný pouze sněmu ADH ČR, pro který vypracovává písemnou zprávu o výsledcích svých kontrol jedenkrát ročně, a to vždy do tří měsíců od konce předchozího kalendářního roku.

 

XIII. Edukační komise

 

 1. Edukační komise (dále „EK“) je odborným orgánem ADH.
 2. Jejím úkolem je spolupodílet se na odborné úrovni školících či vzdělávacích akcí.
 3. Členství v EK je tříleté a vzniká přímou volbou na základě předchozí nominace. Nominovat kandidáta na člena EK může kterýkoli z řádných členů ADH ČR. Nikdo nemůže nominovat sebe sama. Nominace kandidátů na funkční období probíhá po celý předcházející rok písemným podáním adresovaným prezidiu ADH ČR. Nominovaný kandidát může být zároveň členem kteréhokoli orgánu ADH ČR. Nedosáhne-li počet nominovaných kandidátů tří, budou členové ADH ČR vyzváni na webových stránkách ADH ČR k podávání dalších nominací a to i opakovaně, dokud počet kandidátů nedosáhne tří. Dosáhne-li počet nominovaných kandidátů právě tří, stávají se tito bez dalšího členy EK. Bude-li počet kandidátů větší, vybere mezi nimi sněm ADH ČR volbou učiněnou přidělením hlasů kandidátům a členy EK se potom stávají kandidáti umístivší se na prvních třech místech. Umístí-li se na třetím místě vícero kandidátů se stejným počtem hlasů, bude mezi nimi rozhodnuto v dalším kole konaném dle stejných principů. Nebude-li v řádném termínu zvolena nová EK, prodlužuje se funkční období stávající EK až do zvolení nové EK.
 4. EK má 3 členy. Ze svého středu volí edukační komise předsedu. EK se schází minimálně dvakrát za rok. Za svou činnost je EK odpovědná pouze sněmu ADH ČR.

 

XIV. Přípravný výbor prezidia

 

 1. Přípravný výbor prezidia (dále jen PVP) je pomocným orgánem spolku, který je svou činností odpovědný prezidiu ADH ČR.
 2. Členem PVP se může stát nový i stávající člen ADH ČR na základě vyplněné přihlášky přijaté prezidiem.
 3. PVP má libovolný počet členů a ze svého středu volí svého vedoucího.
 4. Členy PVP schvaluje členská základna na Sněmu ADH ČR. Členové PVP mohou být opakovaně voleni. Délka volebního období není určena.
 5. Člen PVP je povinen napomáhat prezidiu v předem určených záležitostech. Jedná pouze z pověření prezidia ADH ČR a nemá právo jednat v záležitostech ADH ČR samostatně.
 6. Pokud člen PVP neprojeví žádnou aktivitu během půl roku, jeho členství v PVP automaticky zaniká.
 7. Po jednom roce aktivní spolupráce s vedením ADH ČR je každý člen PVP oproštěn od platby členského příspěvku.

 

XV. Řešení sporů mezi členy ADH ČR

 

 1. Členové ADH ČR usilují o názorový konsensus tak, aby bylo minimalizováno nebezpečí sporů uvnitř spolku.
 2. Spory jsou řešeny zásadně hlasováním prezidia ADH ČR; při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta ADH ČR a je-li nepřítomen, hlas viceprezidenta.
 3. Závažný a obtížně řešitelný spor anebo spory, jejichž účastníci s rozhodnutím prezidia nesouhlasí, jsou přeneseny z prezidia na sněm ADH ČR.
 4. Řešení sporu sněmem je závazné pro všechny členy ADH ČR.

 

XVI. Disciplinární řízení

 

 1. V disciplinárním řízení se rozhoduje o disciplinárním provinění člena ADH ČR. Tímto proviněním je zaviněné porušení právních předpisů týkajících se činnosti absolventa bakalářského studijního oboru dentální hygiena, diplomované dentální hygienistky/hygienisty či sestry s PSS v oboru stomatologie nebo porušení stanov ADH ČR nebo porušení profesního či etického kodexu ADH ČR. Za disciplinární provinění se považuje i vědomé porušení stanov ADH ČR, či vědomé jednání proti etice činnosti týkající se činnosti ADH ČR, či vědomé poškozování dobrého jména ADH ČR a jednání v rozporu s povinností loajality. Účastníky disciplinárního řízení jsou: disciplinárně obviněný a disciplinární žalobce. Disciplinární řízení probíhá před disciplinárním orgánem ADH ČR, kterým je prezidium ADH ČR.
 2. Disciplinárním žalobcem je revizor ADH ČR, který zahajuje disciplinární řízení žalobou podanou z podnětu některého ze členů ADH ČR nebo dozví-li se jiným hodnověrným způsobem o disciplinárním provinění. Žalobu musí disciplinárnímu orgánu podat do 30 dnů od podnětu nebo od okamžiku, kdy se jiným hodnověrným způsobem dozvěděl o disciplinárním provinění.
 3. Disciplinární žalobu je prezidium ADH ČR povinno projednat nejpozději do 20 dnů po doporučení žaloby při jednání, na které pozve účastníky písemně s doručením do vlastních rukou tak, aby na přípravu k jednání měli alespoň 5 dní (součástí pozvánky pro obviněného je žaloba).
 4. Disciplinární řízení je ústní a neveřejné, řídí ho prezident ADH ČR a účastníci se během tohoto řízení vyjadřují k žalobě, podávají návrhy a důkazní návrhy. Pokud nestačí k rozhodnutí jedno jednání, nařídí prezident ADH ČR druhé jednání, na kterém musí být rozhodnuto, zda se obviněný disciplinárního provinění dopustil a pokud ano, musí mu být uloženo disciplinární opatření v závislosti na závažnosti provinění.
 5. Disciplinárně obviněný má možnost odvolacího řízení v rámci disciplinárního řízení ke sněmu, který o disciplinárním provinění rozhodne s konečnou platností. Odvolání proti rozhodnutí prezidia ADH ČR ke sněmu je potřeba podat ve lhůtě patnácti dní od doručení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.
 6. Disciplinárními opatřeními jsou:
  • písemné napomenutí
  • pozastavení členství v ADH ČR
  • vyloučení z ADH ČR
  • pokuta do výše 15 000,- Kč

Rozhodnutí o disciplinárním opatření musí obsahovat

 • skutkový popis provinění
 • uložené opatření
 • odůvodnění uloženého opatření vzhledem k závažnosti provinění, míře zavinění člena, poměrům člena ADH i dalším okolnostem případu
 • poučení o možnosti podat odvolání ke sněmu ADH ČR

Je-li opatřením pozastavení členství, musí rozhodnutí stanovit období, po které bude členství pozastaveno nebo určení, že pozastavení je uloženo na dobu neurčitou. Je-li uloženým opatřením pokuta, musí rozhodnutí obsahovat určení splatnosti a způsobu plnění.

 1. Prezidium ADH ČR zasáhne proti členovi, který vědomě porušuje stanovy ADH ČR, či se jinak proviní proti etice činnosti týkající se činnosti ADH ČR.

Považuje-li člen ADH ČR rozhodnutí sněmu ADH ČR odvolání v disciplinárním řízení za nezákonné, může se domáhat u soudu přezkoumání rozhodnutí sněmu ADH ČR, a to ve smyslu ustanovení § 258 a násl. občanského zákoníku.

 

XVII. Financování, majetek a zásady hospodaření ADH ČR

 

 1. Finanční prostředky ADH ČR se získávají z těchto zdrojů:
  • členských příspěvků
  • plateb za poskytované služby v oblasti vzdělávání
  • finančních darů a příspěvků fyzických a právnických osob
  • propagační činností
  • získaných grantů
  • dalších příjmů plynoucích z činnosti ADH ČR.
 1. Hospodaření a vedení účetnictví ADH ČR se řídí obecně závaznými právními předpisy a proklamovanou neziskovostí tohoto občanského spolku. Prezidium určuje ceny akcí a řídí hospodaření spolku tak, aby byly vyprodukovány potřebné prostředky pro jeho činnost a nákup majetku nutného pro tuto činnost, nikoliv pro zisk z této činnosti.
 2. Za hospodaření ADH ČR odpovídá prezidium, které každoročně předkládá sněmu zprávu o hospodaření ADH ČR, včetně finanční uzávěrky.
 3. Hospodaření ADH ČR se uskutečňuje podle rámcového ročního rozpočtu, který sestavuje prezidium ADH ČR a své členy o něm informuje na webových stránkách.

 

XVIII. Společná ustanovení

 

 1. ADH ČR jedná prostřednictvím svých statutárních orgánů nebo prostřednictvím písemně pověřených zástupců.
 2. ADH ČR může užívat emblém či logo, o jeho schválení rozhoduje prezidium ADH ČR.
 3. Členové ADH ČR mohou tyto znaky používat pouze se souhlasem, prezidia ADH ČR.

 

XIX. Zánik spolku

 

 1. ADH ČR se zrušuje:
  • rozhodnutím prosté většiny řádných členů ADH ČR přítomných na sněmu ADH ČR, o zrušení se hlasuje veřejně.
  • ostatními způsoby, které určuje zákon.
 1. Zanikne-li občanské ADH ČR, na návrh prezidia ADH ČR, sněm ADH ČR v obou případech (viz bod 1. této hlavy) rozhodne o způsobu majetkového vypořádání.

 

XX. Závěrečná ustanovení

 

ADH ČR se zakládá na dobu neurčitou.