Etický a profesní kodex dentálních hygienistek a hygienistů ČR

1.    Úvod
 
ADH ČR je profesní organizací, sdružující zdravotnické pracovníky-nelékaře, kteří poskytují služby vzdělávací, preventivní a terapeutické v oboru dentální hygiena.
Vzdělání a kvalifikace dentální hygienistky/hygienisty slouží k prevenci a léčbě určitých dentálních onemocnění s cílem dosáhnout a udržet optimální orální zdraví pacienta.
Ve snaze o vysoce kvalitní péči v této oblasti dbají členové ADH ČR na dodržování profesního řádu a etiky v souladu s níže uvedenými zásadami:

2.    Účel a řídící principy profese dentální hygienistka/ hygienista

Účelem etického kodexu je dosažení vysoké úrovně etického vědomí, rozhodování, jednání a chování dentálních hygienistek a hygienistů - členů ADH ČR.
Zavedením standardu pro profesionální úsudek a chování a dodržováním norem uvedených v kodexu chtějí členové ADH ČR zvyšovat důvěru veřejnosti, na níž je založena naše profesionální čest.

Řídícími principy profese dentální hygienistky/hygienisty jsou:

 • prosazovat orální zdraví jako součást celkového zdraví a přispívat k zajištění adekvátního přístupu k prevenci a  zubní péči
 • prosazovat profesionálnost a způsobilost, profesní důvěryhodnost a důvěrnost, poctivost, nestrannost, nezávislost a zodpovědnost
 • disponovat precizními znalostmi, odbornými dovednostmi a schopnostmi v oboru dentální hygieny
 • respektovat důstojnost, individualitu, rozhodnutí a vůli pacientů
 • vždy jednat v nejlepším zájmu pacientů
 • uplatňovat stávající zásady v praxi


3.    PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ DENTÁLNÍ HYGIENISTKY/ HYGIENISTY

    3/1.    Ve vztahu k pacientovi/ klientovi

 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí považovat nejlepší zájmy pacienta za prvořadé.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí poskytovat stejnou péči všem bez rozdílu a vyvarovat se diskriminaci proti jakémukoliv jednotlivci nebo skupině pacientů. Nesmí činit rozdíly mezi pacienty, a to bez ohledu na jejich národnost, rasu, barvu pleti, politickou příslušnost, náboženské vyznání, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň, pověst pacienta či své osobní pocity.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista komunikuje s pacientem srozumitelně, zachovává korektnost a profesionalitu.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí pacientovi před zahájením výkonu poskytnout dostatečné informace o zjištěném stavu dutiny ústní, navrhovaném či alternativním léčebném postupu, příslušných rizicích a finančních nákladech.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista respektuje individualitu pacienta a podporuje jeho plnou účast na rozhodování o léčbě.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí zvolit takovou léčbu a odborné postupy, které jsou vhodné pro obnovení či udržení orálního zdraví pacienta, odpovídají jeho potřebám a jsou v souladu s léčebným plánem.
 • Dentální hygienistka/hygienista je povinna informovat pacienta i jeho ošetřujícího stomatologa o všech nálezech, které ohrožují pacientovo orální nebo celkové zdraví nebo by mohly vést k jeho zhoršení. Diagnózu stanovuje jako suspektní, nikoliv jako definitivní.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí poskytovat zdravotní péči vždy s maximálním využitím veškerých svých odborných znalostí a dovedností a v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky v oboru, zprostředkovanými kompetentními autoritami či z kompetentních zdrojů.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí umožnit pacientovi nebo jeho právnímu zástupci, aby dal k poskytovanému léčebnému postupu či zákroku informovaný souhlas.
 • Dentální hygienistka/ hygienista nesmí umožnit jakýmkoliv komerčním vlivům a úvahám, aby ovlivnily následnou léčbu a péči o pacienta.
 • Dentální hygienistka/hygienista pacientovi doporučuje prostředky domácí ústní hygieny výhradně dle aktuálních potřeb pacienta a nikoli v závislosti na komerčních či jiných výhodách nabízených výrobci či distributory dentálních pomůcek.
 • Dentální hygienistka/ hygienista pacientovi doporučuje způsoby a techniky domácí ústní hygieny výhradně dle aktuálních potřeb pacienta a v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky v oboru, zprostředkovanými kompetentními autoritami či z kompetentních zdrojů.
 • Dentální hygienistka/ hygienista musí zajistit uchování přesných a relevantních záznamů a údajů o svých pacientech. Údaje musí být pro dané účely získávány a zpracovány správně a podle zásad zákona o ochraně osobních údajů.
 • Dentální hygienistka/hygienista musí svým podpisem stvrdit klíčové principy zachování důvěrnosti informací ve zdravotní péči, tj:
  • každý jedinec má základní právo na to, aby informace o jeho zdravotním stavu byly považovány za soukromé a důvěrné
  • každý jedinec má právo kontrolovat přístup k informacím o jeho vlastním zdraví, jakož i kontrolovat poskytování těchto informací, a to udělením souhlasu nebo jeho odepřením či odvoláním
 • Dentální hygienista/hygienista  musí uchovávat veškeré údaje o pacientech a považovat je za důvěrné. Pokud uchovává doklady v elektronické formě, musí provést zvláštní bezpečnostní opatření, aby tyto údaje nemohly být zpřístupněny zvenku při elektronickém přenosu dat nebo vzdálené údržbě systému.
 • Dentální hygienistka/hygienista smí poskytovat údaje o pacientech třetím stranám pouze v případě, že k tomu získá pacientův souhlas, nebo kde to vyžadují právní předpisy. O všech údajích předaných třetím stranám musí být vedeny záznamy.   
 • Dentální  hygienistka/ hygienista   podporuje a udržuje takové pracovní prostředí, které minimalizuje rizika poškození jak na straně dentální hygienistky/hygienisty, tak na straně pacienta.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí respektovat právo pacienta na reklamace, reagovat rychle, aktivně a otevřeně a snažit se řešit problémy v nejlepším zájmu pacienta.

    3/2    Ve vztahu k zubnímu lékaři

 • Dentální  hygienistka/ hygienista ve vztahu k zubnímu lékaři dodržuje základní etické principy kolegiality.
 • Dentální hygienistka/ hygienista se musí snažit, aby vzájemná spolupráce  stomatologa a DH probíhala ve vzájemném souladu tak, aby vedla k dosažení společného cíle, kterým je obnovení či zachování orálního zdraví pacienta.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí respektovat léčebné postupy a metody spolupracujícího zubního lékaře a plánovat postup ošetření dentální hygieny tak, aby byl v souladu s léčebným plánem.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista je povinna poskytovat zubnímu lékaři veškeré dostupné informace o pacientovi získané v souvislosti s poskytovanou péčí dentální hygieny, informovat o postupech a cílech léčby, poskytovat zpětnou vazbu.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista  se musí striktně vyvarovat nevhodného komentování výsledků práce zubního lékaře a jakýchkoliv projevů znevažování.

    3/3    Ve vztahu ke svým kolegům

 • Dentální hygiena se prolíná všemi stomatologickými obory, vzájemná kooperace dentální hygienistky/ hygienisty, zubního lékaře a ostatních členů dentálního týmu je základem moderní stomatologické péče.
 • Při vzájemné spolupráci se musí dentální  hygienistka/ hygienista  snažit pěstovat a rozvíjet vztahy, které jsou čestné, zodpovědné, otevřené a upřímné.
 • Dentální hygienistka/ hygienista respektuje znalosti, kompetence, zkušenosti a názory kolegů.
 • Dentální hygienistka/ hygienista pomáhá vytvářet pracovní prostředí, které podporuje profesní růst a rozvoj.
 • Dentální hygienistka/ hygienista se snaží se zvládat konflikty konstruktivně.
 • Dentální hygienistka/ hygienista informuje ostatní zdravotníky o vlivu orálního zdraví na celkové zdraví.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista respektuje právo na odlišný profesionální názor.
 • Dentální hygienistka/ hygienista nesmí subjektivně znevažovat dovednosti svých kolegů.
 • Dentální hygienistka/ hygienista se snaží jednat způsobem, který posiluje důvěru v naší profesi.

    3/4    Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

 • Dentální hygienistka/hygienista je povinna/povinen znát zákony a závazné předpisy platné pro výkon své profese a dodržovat je.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí vykonávat pouze takové výkony, ke kterým je způsobilá.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí jednat v souladu se státní legislativou a platným etickým a profesním kodexem, které řídí danou profesní praxi a užívání titulu.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí provozovat svou praxi na základě platných vědeckých zásad a ověřených zkušeností.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí poskytovat péči pacientům v jejich nejlepším zájmu a dodržovat etické zásady profese dentální hygienistky/ hygienisty a řádné klinické praxe.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí zajišťovat kvalitu péče o pacienty neustálým zlepšováním svých profesních znalostí a dovedností po celou svou profesní kariéru.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí podporovat a prosazovat zájmy své profesní organizace, předávat dál své vědomosti a respektovat odlišné profesní názory.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista musí bránit tomu, aby odbornou činnost dentální  hygienistky/ hygienisty prováděl nekvalifikovaný pracovník bez odpovídajícího vzdělání.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista se podílí na vývoji a rozvoji své profese.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista hledá příležitosti k posílení veřejného povědomí o dentální hygieně.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista se svým časem a talentem snaží podporovat a propagovat svou profesi.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista   podporuje a udržuje takové pracovní prostředí, které minimalizuje rizika poškození jak na straně dentální hygienistky/hygienisty, tak na straně pacienta.

    3/5  Ve vztahu k zaměstnavatelům a zaměstnancům

 • Dentální  hygienistka/ hygienista se svým přístupem a profesionalitou snaží na pracovišti rozvíjet vztahy a způsoby, jejichž základem je čestnost, zodpovědnost, otevřenost a upřímnost.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista se musí snažit zvládat konflikty konstruktivně.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista podporuje právo zaměstnanců a zaměstnavatele pracovat v prostředí, které odpovídá zdravému životnímu stylu.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista respektuje práva zaměstnavatelů a zaměstnanců dané Zákoníkem práce.

    3/6 Ve vztahu ke společnosti a veřejnosti

 • Dentální  hygienistka/ hygienista je povinna znát a dodržovat zákony, jimiž se řídí naše profese.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista je povinna informovat odpovědné orgány pokud se setká s péčí poškozující pacienta nebo s nezákonnou činností v souvislosti s poskytováním zdravotní péče
 • Dentální  hygienistka/ hygienista se snaží zvýšit přístup ke službám dentální hygieny pro všechny.
 • Dentální  hygienistka/ hygienista pomáhá vytvářet pracoviště, které má příznivý vliv na zdravé životní prostředí.
 • Dentální hygienistka/hygienista se musí zdržet nedůstojné propagace své osoby či praxe a také získávání pacientů jakýmkoli způsobem, který je v rozporu s vážností jejího povolání.
 • Pokud dentální hygienistka/hygienista prezentuje svou praxi na internetu a sociálních sítích, musí tak činit s maximálním důrazem na důstojnost své profese. Zveřejňované informace musí být aktuální, pravdivé, čestné a objektivní a nesmí mít srovnávací charakter.

 

4.    PROFESNÍ STANDARDY VÝKONU POVOLÁNÍ  
    činnosti dentální hygienistky/hygienisty jsou dány legislativně vyhláškou č.55/2011 Sb.

    4/1    Vstupní vyšetření.

Průměrný čas: 15-30 minut
Indikace: každý nový pacient nebo pacient, který přerušil udržovací fázi - recall
Cíl: Zjištění údajů o celkovém zdravotního stavu a stavu orofaciální oblasti:

1) anamnéza

 • rodinná, osobní, stomatologická, předchozí a nynější onemocnění
 • písemný záznam anamnézy jako součást léčebné dokumentace např. formou anamnestického dotazníku s podpisem pacienta stvrzujícím správnost údajů
 • pohovor s pacientem zaměřený na rozbor a upřesnění anamnestických údajů

2) klinické vyšetření

Cíl: zjištění objektivního stavu pacienta se zaměřením na dutinu ústní

 • extraorální: 
  • konfigurace obličeje a krku
  • charakter kožního krytu orofaciální krajiny
  • výskyt ústního dýchání, parafunkcí, zlozvyků
  • stav mízních uzlin hlavy a krku
 • intraorální:
  • stav ústní sliznice
  • stav chrupu
  • stav gingivy - zánětlivé změny: barva, povrch, tvar, zduření, krvácivost, recesy
  • stav parodontu - detekce a sondovatená hloubka parodontálních chobotů měřením pomocí kalibrované sondy u každého zubu na 4- 6ti  místech
  • výskyt furkací
  • hnisavá exudace
  • zvýšená mobilita zubů
  • výskyt sekundárních faktorů pro retenci plaku
  • přítomnost zápachu z úst
  • mukogingivální nálezy
  • úroveň ústní hygieny (přítomnost plaku, zubního kamene a pigmentací)

3) Záznam, zhodnocení stavu, srozumitelná interpretace nálezů pacientovi, demonstrace stavu a objasnění příčin, stanovení cíle a plánu léčby.

4) Motivace


    4/2    Profesionální čištění zubů základní.

Průměrný čas 40- 50 minut v závislosti na stavu.
Cíl: prevence a léčba zánětu dásní, prevence zubního kazu a onemocnění parodontu.
Indikace: pacienti se zdravým parodontem, gingivitis, recall.

1) Instrumentální ošetření:

 • vždy scaling = instrumentální odstranění všech tvrdých a měkkých povlaků z povrchu zubů nad dásní a z poddásňového prostoru do hloubky 3mm pomocí ručních nástrojů - scalerů a Gracyho kyret.
 • případné využití přístrojové techniky (ultrazvuk, piezon, vector, laser, pískovač) vždy v kombinaci s ošetřením ručními nástroji.

2) Depurace a polishing: 

 • Vyčištění, vyleštění povrchu zubů a odstranění pigmentací rotačními kartáčky a kalíšky v kombinaci s čistícími a leštícími pastami

3) Záznam, zhodnocení stavu, srozumitelná interpretace stavu pacientovi, demonstrace stavu a objasnění příčin vzniku onemocnění, stanovení cíle a plánu prevence (recallu).

4) Motivace, instruktáž.


    4/3    Profesionální čištění zubů rozšířené.

Průměrný čas:  5-10 min ošetření /1 zub
Indikace: parodontitis
Cíl: léčba parodontitidy a prevence další progrese onemocnění

1) Před zahájením ošetření:

 • zjištění hloubky a průběhu dna chobotu sondáží parodontálního chobotu po celém obvodu zubu
 • zjištění výskytu a stavu furkací
 • zjištění výskytu sklovinných atypií a morfologických anomálií
 • aplikace lokální anestezie není nezbytná, pokud ano, aplikuje ji lékař

2) Hloubkové čištění

 • deep scaling = instrumentální odstranění tvrdých a měkkých povlaků ze subgingiválního prostoru hlubšího než 3 mm
 • root planing = následné ohlazení povrchu kořene zubu
 • výplach parodontálního chobotu (antiseptickým roztokem)
 • průběh ošetření etapovitý a racionální, po kvadrantech nebo po sextantech v závislosti na zjištěném stavu. Mezi jednotlivými ošetřeními není třeba zachovávat delší časový odstup.

Vybavení:

 • kyrety Gracey základní sada
 • speciální subgingivální koncovky v případě použití ultrazvuku, piezonu, vectoru nebo laseru
 • antiseptický roztok k výplachům

3) Záznam, zhodnocení stavu, srozumitelná interpretace nálezů pacientovi, demonstrace stavu a objasnění příčin, stanovení cíle a dalšího plánu léčby.

4) Motivace, instruktáž.


    4/4    Udržovavací fáze (recall).

= systém pravidelných návštěv stanovených v individuálním časovém rozmezí 1- 6 měsíců
Průměrný čas:   60 minut
Indikace: každý pacient
Cíl: udržení dosaženého stavu orálního zdraví a prevence dalšího vzniku onemocnění (zubního kazu a onemocnění parodontu)

1) Před zahájením ošetření:

 • kontrolní klinické vyšetření
 • stanovení úrovně ústní hygieny

2) Záznam, porovnání a zhodnocení:

 • stavu dutiny ústní s předchozími nálezy
 • úrovně ústní hygieny pacienta s předchozími výsledky
 • srozumitelná interpretace závěrů pacientovi
 • demonstrace stavu
 • stanovení dalšího plánu prevence (recallu) nebo případné léčby

3) Profesionální čištění zubů.

4) Remotivace, reinstruktáž.

              

Zdroje:

 • American Dental Hygienists'Association:  Bylaws and Code of Ethics
 • Etický kodex zubních lékařů evropské unie
 • Radovan Slezák - Praktická parodontologie
 • Ralf E. Mutschelknauss - Praktická parodontologie, klinické postupy
 • Iva Purklová - Etické a právní aspekty povolání dentální hygienistky - absolventská práce

 

Zpracovala: Lenka Velebilová, DiS.
Spolupracovaly: Mgr. Hana Kučová DiS., Markéta Harantová DiS., Vendula Jaklová DiS.